| Email: grafesgrafes.gr| | Email: sym-pansym-pan.gr |

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Digi-Mobile Ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)

Digi-Mobile

30 Ιανουαρίου 2012 έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής Ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) H δράση «digi-mobile» στοχεύει στην ενίσχυση των μικρών και μεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς τουρισμού, πολιτισμού, εστίασης, χονδρικού εμπορίου, υγείας, ψυχαγωγίας, περιβάλλοντος, μεταφορών και μεταφορικών δραστηριοτήτων (logistics), υπηρεσιών γενικότερα, καθώς και πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

30 Ιανουαρίου 2012 έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής Ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) H δράση «digi-mobile» στοχεύει στην ενίσχυση των μικρών και μεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς τουρισμού, πολιτισμού, εστίασης, χονδρικού εμπορίου, υγείας, ψυχαγωγίας, περιβάλλοντος, μεταφορών και μεταφορικών δραστηριοτήτων (logistics), υπηρεσιών γενικότερα, καθώς και πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της αξιοποίησης καινοτόμων εφαρμογών επί συσκευών κινητών επικοινωνιών και tablet-pc, για υφιστάμενες επιχειρήσεις από τους παραπάνω τομείς και κλάδους, που λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού De Minimis. Οι προτάσεις θα πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο εντός πέντε (5) μηνών από την ένταξη στη δράση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ

Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων που θα επιλεγούν, θα λάβουν επιχορήγηση για την ανάπτυξη, την απόκτηση και την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών ψηφιακών υπηρεσιών μέσω smartphones (native mobile apps/ web mobile apps ή και web mobile portals), που θα είναι είτε τύπου B2C (Επιχείρηση προς Καταναλωτή) είτε τύπου B2B (Επιχείρηση προς Επιχείρηση). Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να αξιοποιούν τεχνολογίες αιχμής και καινοτόμες εφαρμογές επί «έξυπνων» συσκευών κινητών επικοινωνιών και υπολογιστών-ταμπλετών (tablet-pc) και να διατίθενται μέσω συνδρομητικού μοντέλου «Λογισμικού με τη μορφή Υπηρεσίας» (Software-as-a-Service).

Οι εφαρμογές που ενισχύονται θα πρέπει να είναι "downloadable" και να λειτουργούν στη συσκευή κινητής επικοινωνίας και να μπορούν να λειτουργούν είτε offline, είτε αξιοποιώντας web δεδομένα. Εναλλακτικά, επιτρέπεται η ανάπτυξη mobile portals εφ'όσον όμως:

Α. Παρέχουν ολοκληρωμένο περιβάλλον εργασίας που υποχρεωτικά αναγνωρίζει τον τύπο/ λειτουργικό σύστημα της συσκευής κινητής επικοινωνίας και προσαρμόζεται στα χαρακτηριστικά της,

Β. Παρέχουν πλήρη λειτουργικότητα, αντίστοιχη με τα υφιστάμενα web portals της δικαιούχου επιχείρησης, και

Γ. Επιτρέπουν διάδραση με το χρήση των συσκευών κινητών επικοινωνιών και δεν περιορίζονται σε μονόδρομη προώθηση πληροφοριών.

Οι ψηφιακές υπηρεσίες που θα επιλεγούν, θα πρέπει απαραιτήτως να υλοποιηθούν σε δύο τουλάχιστον εναλλακτικές πλατφόρμες εφαρμογών έξυπνων συσκευών (ενδεικτικά τουλάχιστον δύο μεταξύ των Nokia Symbian, Google Android, Apple iOS, RIM BlackBerry OS, Microsoft Windows Phone, Linux, Palm/HP's WebOS, Samsung Bada, Nokia Maemo and MeeGo) και να είναι δυνατόν να εγκατασταθούν στη συσκευή (να είναι "downloadable").

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι Κατηγορίες Δαπανών (Κ.Δ.) που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της δράσης, είναι οι ακόλουθες:

  • Κ.Δ. (1): «Δαπάνες Προμήθειας Λογισμικού και Λογισμικού με τη μορφή υπηρεσίας (Software as a Service)» - 70% έως 90%
  • Κ.Δ. (2): «Υπηρεσίες» - 10% έως 30%

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν μεμονωμένες υφιστάμενες επιχειρήσεις (όχι ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών), ιδιωτικού δικαίου, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια, η οποίες έχουν ολοκληρώσει μια τουλάχιστον διαχειριστική χρήση, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασής της για υπαγωγή στη Δράση.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να απασχολούν κατά την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση κατ' ελάχιστον έναν (1) εργαζόμενο (1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας) και κατά μέγιστο είκοσι (20) εργαζόμενους (20 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) με σχέση εξηρτημένης εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, επιπλέον του/των επιχειρηματία/ων, του/των μετόχου/ων του/των εταίρου/ων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Digi-Mobile

Ο συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης που θα διατεθεί μέσω της παρούσας δράσης με σκοπό την ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων ανέρχεται στα €15.000.000. Το μεγαλύτερο ποσοστό του προϋπολογισμού θα κατανεμηθεί στις οκτώ Περιφέρειες του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», ήτοι την Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τα Ιόνια Νησιά, τη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, το Βόρειο Αιγαίο και την Κρήτη.

Το μέγιστο ύψος των προτάσεων (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) θα αντιστοιχεί σε ένα από δύο εναλλακτικά ύψη προϋπολογισμού, ήτοι €2.500 Ευρώ και €5.000 Ευρώ, ως εξής:

  • Προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού έως €2.500 αφορούν στην ανάπτυξη ή διαμόρφωση web mobile portal, με περιβάλλον εργασίας προσαρμοσμένο στις συσκευές, πλήρη λειτουργικότητα και υποχρεωτικώς δυνατότητα διάδρασης με το χρήστη, για την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών
  • Προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού έως €5.000 αφορούν στην ανάπτυξη εφαρμογών που «κατεβαίνουν» στη συσκευή κινητής επικοινωνίας (native mobile apps/ web mobile apps)

Το συνολικό ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου δεν θα ξεπερνά το 70% του συνολικού προϋπολογισμού της προτεινόμενης επένδυσης και σε καμία περίπτωση δεν θα ξεπερνά τις €3.500 ευρώ.

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Digi-Mobile ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Από τη τη δράση «digi-mobile» εξαιρούνται επιχειρήσεις που:
  • Ο κλάδος της δραστηριότητάς τους εμπίπτει στις εξαιρούμενες κατηγορίες δραστηριότητας του κανόνα De Minimis
  • Έχουν λάβει επιχορηγήσεις που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis πάνω από 200.000€.
  • Δεν διαθέτουν μια τουλάχιστον κλεισμένη διαχειριστική χρήση, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης για συμμετοχή στη Δράση.
  • Απασχολούν περισσότερους από σαράντα εννέα (49) εργαζόμενους με σχέση εξηρτημένης εργασίας, ιδιωτικού δικαίου
  • Eίναι προβληματικές
  • Οι κοινοπραξίες, οι αστικές μη-κερδοσκοπικές εταιρίες καθώς και όσοι ασκούν αποκλειστικώς ελευθέρια επαγγέλματα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

προγραμματα εσπα επιδοτησεις

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ αναλαμβάνει εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων σε αναπτυξιακά προγράμματα με σκοπό την επιτυχημένη ένταξη των πελατών της σε αυτά. ... Η εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη για την ένταξη του επενδυτικού σας σχεδίου από τη σύνταξη και υποβολή του φακέλου, μέχρι την τελική υλοποίηση της επένδυσης και την καταβολή των ενισχύσεων. Ενημερωθείτε για τα διαθέσιμα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027.

(+30) 2310 557185

Είμαστε στην διάθεση σας να συζητήσουμε οποιαδήποτε απορία σας και να σας προτείνουμε την καλύτερη και ταυτόχρονα εφικτή λύση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έξυπνη Μεταποίηση ΕΣΠΑ 2022 2023

Έξυπνη Μεταποίηση

Έχει λήξει «Έξυπνη Μεταποίηση», Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» ,απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες…
Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ ΕΣΠΑ

Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Έχει λήξει ΕΣΠΑ 2021 – 2027 Επιχορήγηση / Επιδότηση έως 50% για μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν 3 τουλάχιστον…
Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ ΕΣΠΑ

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Eξάντληση προϋπολογισμού ΕΣΠΑ 2021 – 2027 Επιχορήγηση / Επιδότηση έως 50% για μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν 2…

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑΦ.Ε.Σ. Ε.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκη
Στ. Δραγουμάνου 21 T.K. 54629
Θεσσαλονίκη Ελλάδα
Τηλέφωνο/Fax:+302310 557185
Email:
επικοινωνία γραφες συμβουλοι επιχειρησεων
Στόχος μας η άμεση πληροφόρηση για την διαθεσιμότητα πρακτικών λύσεων οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην βελτιστοποίηση δυναμική και την ενίσχυση της αποδοτικότητας της επιχείρησης σας