| Email: grafesgrafes.gr| | Email: sym-pansym-pan.gr |

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ

Εξαιρέσεις απο τον Αναπτυξιακό Νόμο 4887 / 2022

Στα καθεστώτα ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας, με την επιφύλαξη των παρακάτω.

Από τις ενισχύσεις και την υπαγωγή στα καθεστώτα του εξαιρούνται:

  • επιχειρήσεις, σε βάρος των οποίων εκκρεμεί, κατά την υποβολή της αίτησης επενδυτικού σχεδίου, διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων (Αρχή «Deggendorf»),
  • οι προβληματικές επιχειρήσεις,
  • επιχειρήσεις οι οποίες, κατά τα δύο (2) έτη πριν από την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης: Έχουν μετεγκαταστήσει την επιχειρηματική εγκατάσταση, στην οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση ή αρνούνται να δεσμευθούν ότι δεν θα μετεγκαταστήσουν την ως άνω επιχειρηματική εγκατάσταση, για περίοδο δύο (2) ετών, μετά από την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης, επιχειρήσεις, οι οποίες υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών.

Δεν υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων επενδυτικά σχέδια :

  • στον τομέα του χάλυβα
  • στον τομέα των συνθετικών ινών
  • στον τομέα του άνθρακα
  • στον τομέα της ναυπηγίας
  • στον τομέα παραγωγής, διανομής και υποδομών ενέργειας κατ` εξαίρεση ενισχύονται επενδυτικά σχέδια μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών εγκατεστημένης ισχύος μέχρι 15 MW,  μονάδων συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από Α.Π.Ε. υβριδικών σταθμών Α.Π.Ε. στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κρήτης,  παραγωγής θερμότητας και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης,  παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίμων, τα οποία δεν είναι βασιζόμενα σε εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης,
  • στον τομέα μεταφορών (και η συναφής υποδομή)
  • στον τομέα ενημέρωσης και επικοινωνίας κατ` εξαίρεση ενισχύεται η δημιουργία μόνιμων εγκαταστάσεων «studios» για την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο, τηλεοπτικών προγραμμάτων και ηχογραφήσεων.

Επιπλέον στον Αναπτυξιακό Νόμο εξαιρούνται  οι παρακάτω Κωδικοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 

 AΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ) Κωδικοί Δραστηριότητας 
02 Δασοκομία και Υλοτομία
05 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη
06 Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου.
09.1 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου
09.90.11 Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την εξαγωγή λιθάνθρακα και εν γένει όποια δραστηριότητα σχετίζεται με τον τομέα του άνθρακα και του χάλυβα
36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού εκτός των υπηρεσιών αφαλάτωσης θαλασσινού νερού αποκλειστικά με χρήση ΑΠΕ.
41 Κατασκευές κτιρίων.
42 Έργα πολιτικού μηχανικού
43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες
45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
46 Χονδρικό εμπόριο Κατ’ εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια των Κ.Α.Δ. 46.71.12.05, 46.71.13.14 και 46.71.13.16 που υλοποιούνται στα νησιά, για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης.) Ομοίως, κατ΄ εξαίρεση ενισχύονται επενδυτικά σχέδια του ΚΑΔ 46.46 - Xονδρικό Εμπόριο Φαρμακευτικών Προϊόντων μόνο για το  καθεστώς ενισχύσεων «Επιχειρηματική Εξωστρέφεια».
47 Λιανικό εμπόριο.
49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών
52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες,  κατ` εξαίρεση ενισχύονται 52.22.11.05 [Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων)],  52.22.11.06 (Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων) 52.29.19.03 [Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics)]. 52.21.24.00 [Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης]. Ενισχύονται κατ’ εξαίρεση επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση ή επέκταση δημόσιας χρήσης κλειστών σταθμών ιδιωτικής χρήσεως επιβατηγών αυτοκινήτων χωρητικότητας σαράντα (40) τουλάχιστον θέσεων, επιπλέον εκείνων που επιβάλλει ο Οικοδομικός Κανονισμός για την κάλυψη των μόνιμων αναγκών που προκύπτουν από τις χρήσεις του κτιρίου, εφόσον καταρτίζονται από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης δημοσίας χρήσεως, υπέργειων ή υπόγειων σταθμών αυτοκινήτων. 52.21.26.01 (Υπηρεσίες επαναφόρτισης Συσσωρευτών Ηλεκτρικών Οχημάτων), για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε νησιωτικές περιοχές.
55 Στον τομέα του τουρισμού, κατ’ εξαίρεση υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων επενδυτικά σχέδια:
γα) Ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων,
γβ) εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας, καθώς και εκσυγχρονισμού μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,
γγ) επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι, μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής, αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων,
γδ) ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων και glamping,
γε) ίδρυσης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,
γστ) σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (A' 155) , εκτός του μέρους αυτών που αφορά σε προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτίρια και εγκαταστάσεις και με την προϋπόθεση ότι κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια,
γζ) εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής, όπως συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού, όπως μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa), κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια και αυτοκινητοδρόμια, όπως αυτές ορίζονται στον ν. 4276/2014 (A' 155) ,
γη) εγκαταστάσεων αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού ή γεωτουρισμού,
γθ) ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (A' 155), υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά από τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης, με την επιφύλαξη του άρθρου 21 του παρόντος,
γι) ίδρυση και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον α) φέρουν διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας», β) υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε μια από τις ακόλουθες περιοχές: i) ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας, ii) περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα, iii) νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων, γ) κατατάσσονται σε κατηγορία πέντε (5) κλειδιών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12868/24.7.2018 (Β' 3119) απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και δ) διατηρούν ελάχιστο αριθμό είκοσι (20) ενοικιαζόμενων δωματίων,
για) εγκαταστάσεων καταδυτικού τουρισμού.
56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης.
64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία.
66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες
68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας  κατ’ εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια του Κ.Α.Δ. 68.32.13.00 για επιχειρήσεις ανάπτυξης και διαχείρισης Ο.Υ.Μ.Ε.Δ. εφόσον αυτά αφορούν σε ίδρυση ή επέκταση και υλοποιούνται σε έκταση άνω των τριακοσίων (300) στρεμμάτων, μόνο για τα καθεστώτα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» και «Επιχειρηματικότητα 360ο».
69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες
70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης
71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις κατ’ εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια του Κ.Α.Δ. 71.20 για επιχειρήσεις τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων, μόνο για το καθεστώς «Έρευνα και Εφαρμοσμένη Καινοτομία».
73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς
75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες
77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης
78 Δραστηριότητες απασχόλησης
79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας
81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτήρια και εξωτερικούς χώρους
82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις
84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
85 Εκπαίδευση
86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, εξαιρουμένων των επενδυτικών σχεδίων τουρισμού υγείας και ιατρικού τουρισμού  κατ` εξαίρεση ενισχύονται  τα επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, όπως αυτά καθορίζονται με το άρθρο 10 του ν. 2072/1992 (Α΄ 125) και επενδυτικά σχέδια για την παροχή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ίδιου νόμου.
87 Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος, εξαιρουμένων των επενδυτικών σχεδίων τουρισμού υγείας και ιατρικού τουρισμού  κατ` εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια για την παροχή υπηρεσιών οίκων ευγηρίας - ΚΑΔ 87.30.11.01.
88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος
90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση
91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες. κατ’ εξαίρεση ενισχύονται οι δραστηριότητες: 91.01.11 (Υπηρεσίες βιβλιοθηκών),   91.02 (Δραστηριότητες μουσείων).
92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα
93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας,  κατ` εξαίρεση ενισχύονται   93.11.10.01 Υπηρεσίες γηπέδων (4x4, 5x5 κ.λπ.) ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κ.λπ., και  93.11.10.03 Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας).
94 Δραστηριότητες οργανώσεων.
95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης
96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών,  κατ` εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια των Κ.Α.Δ. 96.01.19.02: Υπηρεσίες Μηχανικών Πλυντηρίων και 96.01.13.01: Υπηρεσίες Σιδερωτηρίου Ρούχων.
97 Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού
98 Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών και υπηρεσιών για ίδια χρήση
99 Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων

 

 

 

 


Ν. 4887/2022
Ημερομηνία δημοσίευσης: 04-02-2022
ΦΕΚ Α' 16/04-02-2022


Ν. 4864/2021
Ημερομηνία δημοσίευσης: 02/12/2021
ΦΕΚ A 237 - 02.12.2021

(+30) 2310 557185

Είμαστε στην διάθεση σας να συζητήσουμε οποιαδήποτε απορία σας και να σας προτείνουμε την καλύτερη και ταυτόχρονα εφικτή λύση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑΦ.Ε.Σ. Ε.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκη
Στ. Δραγουμάνου 21 T.K. 54629
Θεσσαλονίκη Ελλάδα
Τηλέφωνο/Fax:+302310 557185
Email:
επικοινωνία γραφες συμβουλοι επιχειρησεων
Στόχος μας η άμεση πληροφόρηση για την διαθεσιμότητα πρακτικών λύσεων οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην βελτιστοποίηση δυναμική και την ενίσχυση της αποδοτικότητας της επιχείρησης σας