Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16
Social Share:

Tην Τρίτη 24/4/2012 υπογράφθηκε η Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με την οποία επέρχονται αλλαγές στον Eπενδυτικό Νομο 3908/2011 και τον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004.

Αλλαγές Επενδυτικό Nόμο 3908/2011:

 • Αυξάνεται το ποσοστό των ενισχυόμενων δαπανών σε κτιριακές υποδομές, βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου από το 40% στο 60%. Ειδικά για τις νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυξάνεται το ποσοστό στο 70%.
 • Αναστέλλεται η απαίτηση για προσκόμιση έγκρισης δανείου από Τράπεζα με την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου. Ο επενδυτής μπορεί να προσκομίζει την έγκριση δανείου, αφού λάβει την έγκριση από το ΥΠΑΑΝ και πριν την έκδοση της απόφασης υπαγωγής.
 • Δίνεται δυνατότητα στον επενδυτή να μπορεί να προβαίνει σε τροποποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, σε ποσοστό έως 10% του συνολικού προϋπολογισμού, χωρίς πρότερη έγκριση του ΥΠΑΑΝ.
 • Ενισχύεται η διαφάνεια και δημοσιεύονται όλες οι πληροφορίες κάθε επένδυσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.
 • Θεσπίζονται αποκλειστικές προθεσμίες για τις Υπηρεσίες του Υπουργείου.
 • Αυξάνεται το όριο σώρευσης ενισχύσεων από 15 εκατ. € σε 20 εκατ. € στην 4-ετία, εναρμονίζοντας έτσι με το Ευρωπαϊκό καθεστώς.

Αλλαγές Αναπτυξιακό Nόμο 3299/2004:

 • Κατάργηση του ελάχιστου ορίου επένδυσης των 100.000 €.
 • Καθορίζεται κλιμακούμενο κόστος επιδότησης για τις επενδύσεις φωτοβολταϊκών ανεξαρτήτου μεγέθους, ώστε κάθε επενδυτής να λαμβάνει επιδότηση αντίστοιχη με το κόστος της επένδυσης που έχει υλοποιήσει.
 • Επανεξετάζονται οι εκατοντάδες επενδύσεις που απορρίφθηκαν επειδή δεν προσκόμισαν κάποιο δικαιολογητικό εντός των προθεσμιών, λόγω καθυστέρησης δημόσιας υπηρεσίας.
 • Ανασυγκροτείται η Γνωμοδοτική Επιτροπή του ΥΠΑΑΝ.
 • Παρέχεται παράταση 1 έτους στην ολοκλήρωση όλων των επενδυτικών σχεδίων.
 • Προωθείται το καθεστώς του συμψηφισμού ώστε το Δημόσιο να μπορεί να εξοφλείται για βεβαιωμένες οφειλές των ιδιωτών προς αυτό, μέσω μεταβίβασης των επιχορηγηθέντων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.

 

 

 

 

NEWSLETTER

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες επιδότησης

Ενημερωθείτε Προγραμματα ΕΣΠΑ