| Email: grafesgrafes.gr| | Email: sym-pansym-pan.gr |

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Μετάβαση στην καινοτομική εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση

Μετάβαση στην καινοτομική εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση

Η δράση «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση», απευθύνεται σε υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και λειτουργούν και δραστηριοποιούνται νομίμως στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Κάθε επενδυτικό σχέδιο, για να είναι επιλέξιμο, θα πρέπει τεκμηριωμένα να συνδέεται με μια Περιφερειακή Απόληξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και οι δαπάνες που θα περιληφθούν σε αυτό να εξυπηρετούν τις περιοχές παρέμβασης της απόληξης, και να εντάσσονται στις επιλέξιμες δαπάνες. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να ναφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της δράσης «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση», στον οποίο οι δικαιούχοι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς, κατά την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση (Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ μεγαλύτερων εσόδων).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΠΟΛΗΞΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  • 1.Αγροδιατροφική Αλυσίδα: Μεταποίηση προϊόντων φυτικής & ζωικής παραγωγής, Κρασί, Μακεδονική/τοπική κουζίνα
  • 2.Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα: Ευεξία, προσβασιμότητα, αποκατάσταση & ένταξη με έμφαση στην τρίτη ηλικία και τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, Παραφαρμακευτικά & cosmetics με έμφαση στη χρήση τοπικών προϊόντων
  • 3.Ψηφιακές Τεχνολογίες: Ψηφιακός μετασχηματισμός της βιομηχανίας
  • 4.Αειφόρος Ενέργεια: Εναλλακτικά καύσιμα & βιοκαύσιμα, γεωθερμία
  • 5.Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία: Κλωστοϋφαντουργία και ένδυση, Τρόφιμα, Υλικά, Πράσινος Τουρισμός
  • 6.Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα: Κλωστοϋφαντουργία και ένδυση, Τρόφιμα, Υλικά, Βιώσιμη κινητικότητα
  • 7.Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία: Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση, Δομικά υλικά
  • 8.Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες: Κινηματογραφική αγορά, Τέχνες & οπτικοακουστικά μέσα, Τουρισμός υγείας, τρίτης ηλικίας και ευπαθών ομάδων, Πολιτισμός για ευπαθείς ομάδες και άτομα τρίτης ηλικίας

 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ / ΟΡΙΑ
01. Δαπάνες προσωπικού Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού Έως 15.000€ - 1 ΕΜΕ
02. Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων  
  Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας  
  Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου  
  Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός  
  Ηλεκτρικά Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής ή μικτής χρήσης έως εννέα (9) θέσεων) έως 50% του επιχορηγούμενου Π/Υ & έως 50.000€
03. Δαπάνες για Κτήρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο έως 60% του επιχορηγούμενου Π/Υ
04. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών  
  Κόστος συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους έως 6.000€
  Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού έως 20% του επιχορηγούμενου Π/Υ
  Δαπάνες παροχής υπηρεσιών μελετών ανάπτυξης προϊόντων ή και διεργασιών  έως 40% του επιχορηγούμενου Π/Υ 
  Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα  Έως 3 πιστοποιητικά και έως 3.000 / Πιστοποιητικό 
  Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding  έως 10% του επιχορηγούμενου Π/Υ 
  Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας έως 40% του επιχορηγούμενου Π/Υ
06. Δαπάνες Λογισμικού  Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού έως 60% του επιχορηγούμενου Π/Υ 
 07.  Δαπάνες Προβολής, Προώθησης & Δικτύωσης έως 40% του επιχορηγούμενου Π/Υ 
  Δαπάνες συμμετοχής ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις έως 3.000 / έκθεση
  Λοιπά έξοδα προβολής - προώθησης και δικτύωσης  
 0.9  Έμμεσες Δαπάνες Έμμεσες Δαπάνες (7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου) Με χρήση της κοινής στήριξης άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021 - Υποχρεωτική κατηγορία

ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

 • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (2021-2022), με ανώτατο όριο το ποσό των 400.000€.
 • Η ύπαρξη κατάλληλου εγγράφου αδειοδότησης, (π.χ. άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας κλπ.).
 • Να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.
 • Να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά εντός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Να έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Να έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής ή Μικρής ή Μεσαίας Επιχείρησης.
 • Έργο τουλάχιστον ίσο με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός των πρώτων δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης του χρόνου υλοποίησης της επένδυσης (ημερομηνία έγκρισης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης) και να αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου.
 • Να πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis)
 • Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή να μην έχουν καταθέσει αίτηση εξυγίανσης οι πιστωτές της επιχείρησης
 • Εάν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, να έχουν αποπληρώσει το δάνειο και να έχει λυθεί η Σύμβαση εγγύησης, ή εάν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης αυτή να έχει ολοκληρωθεί.
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης ενίσχυσης, κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής ένωσης, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
 • Να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει.
 • Να μην έχουν ολοκληρώσει το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην το έχουν υλοποιήσει πλήρως, πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Να δεσμευτούν ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης και ανάλογα με το είδος και τη φύση της προτεινόμενης Πράξης, θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες παρεμβάσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στις κτιριακές υποδομές, στις υπηρεσίες και στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
 • Ο τόπος υλοποίησης της επένδυσης να μην είναι η κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα).
 • Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων.
 • Δυνατότητας ενίσχυσης επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και λειτουργούν βάσει σύμβασης δικαιόχρησης, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η Εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ με θέμα: Δυνατότητα ενίσχυσης των επιχειρήσεων που λειτουργούν βάσει σύμβασης δικαιόχρησης (Franchise) (Α.Π. 13151/ΕΥΚΕ-ΧΕ 192/10.02.2023

 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

προγραμματα εσπα επιδοτησεις

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ αναλαμβάνει εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων σε αναπτυξιακά προγράμματα με σκοπό την επιτυχημένη ένταξη των πελατών της σε αυτά. ... Η εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη για την ένταξη του επενδυτικού σας σχεδίου από τη σύνταξη και υποβολή του φακέλου, μέχρι την τελική υλοποίηση της επένδυσης και την καταβολή των ενισχύσεων. Ενημερωθείτε για τα διαθέσιμα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027.

(+30) 2310 557185

Είμαστε στην διάθεση σας να συζητήσουμε οποιαδήποτε απορία σας και να σας προτείνουμε την καλύτερη και ταυτόχρονα εφικτή λύση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έξυπνη Μεταποίηση ΕΣΠΑ 2022 2023

Έξυπνη Μεταποίηση

Έχει λήξει «Έξυπνη Μεταποίηση», Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» ,απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες…
Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ ΕΣΠΑ

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Eξάντληση προϋπολογισμού ΕΣΠΑ 2021 – 2027 Επιχορήγηση / Επιδότηση έως 50% για μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν 2…
Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ ΕΣΠΑ

Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Από 22/3/2023 ΕΣΠΑ 2021 – 2027 Επιχορήγηση / Επιδότηση έως 50% για μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν 3…

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑΦ.Ε.Σ. Ε.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκη
Στ. Δραγουμάνου 21 T.K. 54629
Θεσσαλονίκη Ελλάδα
Τηλέφωνο/Fax:+302310 557185
Email:
επικοινωνία γραφες συμβουλοι επιχειρησεων
Στόχος μας η άμεση πληροφόρηση για την διαθεσιμότητα πρακτικών λύσεων οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην βελτιστοποίηση δυναμική και την ενίσχυση της αποδοτικότητας της επιχείρησης σας