| Email: grafesgrafes.gr| | Email: sym-pansym-pan.gr |

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ ΒΑΣΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ

Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Έναρξη Υποβολής προγράμματος ΕΣΠΑ: 23/2/2023
Ημερομηνία Λήξης: (έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού)
Επενδυτικά Σχέδια από 50.000€ έως 650.000€
Συνολικός Προϋπολογισμός: 150.000.000€
Ποσοστό ενίσχυσης: έως 50%
Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας (FiFo). Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με τήρηση σειράς προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία/ώρα ηλεκτρονικής υποβολής (οριστικοποίησης).

Η Δράση - Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» Δικαιούχοι ενισχύσεων δύναται να είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων θα πρέπει:

 • Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση.
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.
 • Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον για ένα (1) έτος.
 • Να διαθέτουν ένα (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας και η επένδυση να αφορά αποκλειστικά σεεπιλέξιμο ΚΑΔ.
 • Να έχουν πέντε (5) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης.
 • Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το βαθμό 80 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της παρούσας Πρόσκλησης.
 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

Κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής στο ποσοστό τουλάχιστον του 25%.

Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της ενισχυόμενης επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση. Δεν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις με τόπο υλοποίησης την κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα).

Η επιχείρηση μπορεί να υλοποιήσει δαπάνες στην έδρα της επιχείρησης ή/και σε υποκαταστήματα αυτής, εφόσον όλα τα σημεία υλοποίησης ανήκουν στην ίδια κατηγορία περιφέρειας/ περιφερειακής ενότητας και εφόσον έχουν ίδια ένταση ενίσχυσης.

ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ «ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ»

Επισημαίνεται ότι τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης συγκεκριμένα να πληρούν μία από τις ακόλουθες :

 • Δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης.
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. Η πρόσθετη δυναμικότητα της μονάδας λόγω του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνον εφόσον η υφιστάμενη δυναμικότητα της μονάδας μπορεί να πιστοποιηθεί από επίσημα στοιχεία τεκμηρίωσης.
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν
 • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η επιχείρηση θα πρέπει να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το βαθμό 80 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας. Στην περίπτωση που από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προκύψει ότι η επιχείρηση κατατάσσεται σε επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας μικρότερο του 80 το επενδυτικό σχέδιο απορρίπτεται. Η κατάταξη γίνεται με βάση τα κριτήρια του ακόλουθου ερωτηματολογίου ψηφιακής ωριμότητας.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Α/ΑΚριτήρια Αξιολόγησης Ωριμότητας Μεσαίας ΒαθμίδαςΠλήρης Κάλυψη
Κριτηρίου
Συντελεστής
1 Εφαρμογές ψηφιακής ασφάλειας, όπως προστασία χρηστών και συσκευών από ιούς ή διαχείριση τείχους προστασίας ή διακομιστής μεσολάβησης (VPN). Ναι/Όχι 20%
2 Εφαρμογές επεξεργασίας κειμένων και παρουσιάσεων και email και ημερολογίου. Ναι/Όχι 20%
3 Εφαρμογές ψηφιακής τιμολόγησης συναλλαγών για πελάτες ή προμηθευτές. Ναι/Όχι 20%
4 Σύνδεση σε δίκτυα UFBB/SFBB και Εξοπλισμός ενσύρματου ή εξοπλισμός ασύρματου δικτύου. Ναι/Όχι 20%
5 Ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) με δυνατότητες παραγγελιοληψίας και ελέγχου διαθεσιμότητας σε πραγματικό χρόνο και ηλεκτρονικής πληρωμής. Ναι/Όχι 20%
ΣΥΝΟΛΟ: 100%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από 50.000€ έως και 650.000€ . Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) κλεισμένες διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Tα μέγιστα ποσοστα ενίσχυσης καθορίζονται ανά μέγεθος επιχείρησης και ανά κατηγορία Περιφέρειας, σύμφωνα με τον Καν. Ε.Ε 651/2014 (ΓΚΑΚ), καθώς και με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της προγραμματικής περιόδου 2022-2027, για την Ελλάδα

ΔαπάνεςΠεριφερειακές
Ενότητες
Επιχορήγηση ΈωςΙδιωτική
Συμμετοχή Έως
Μεσαίες

Μικρές & πολύ Μικρές

Μεσαίες

Μικρές &
πολύ Μικρές

Εξοπλισμός
&
Λογισμικό
Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Ανατ.Μακεδονία Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος 50% 50% 50% 50%
Νότιο Αιγαίο 40% 50% 60% 50%
Δυτικός Τομέας Αθηνών 25% 35% 75% 65%
Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική, Πειραιάς/ Νήσοι 35% 45% 65% 55%
Βόρειος, Κεντρικός και Νότιος Τομέας Αθηνών 10% 20% 90% 80%

 

ΔΑΠΑΝΗΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΡΑΣΗΣΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
 Δαπάνες Λογισμικού
1.Κατασκευή ιστοσελίδας,
eshop,
mobile εφαρμογών
 -Ανάπτυξη ιστοσελίδων (περιλαμβάνει υπηρεσίες μετάφρασης περιεχομένου)
-Κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) (περιλαμβάνει υπηρεσίες μετάφρασης περιεχομένου)
-Ανάπτυξη εφαρμογών για έξυπνες κινητές συσκευές (πχ smartphones, tablets)
 Δαπάνες Α/Α1,2,3,4
Αθροιστικά έως και 20% του
προϋπολογισμού  
Όπως αναλύονται παραπάνω ανά περιφέρεια και μέγεθος επιχείρησης

Δαπάνες Λογισμικού

2.Προμήθεια εφαρμογών γραφείου
και ψηφιακής ασφάλειας
και αποθήκευσης
-Εφαρμογές επεξεργασίας κειμένων, παρουσιάσεων,δεδομένων, email, ημερολογίου, επεξεργασίας pdf
-Εφαρμογές γραφιστικής ή επεξεργασίας εικόνας
-Εφαρμογές επεξεργασίας 3D μοντέλων , σχεδίασης - CAD
-Εφαρμογές τηλεδιάσκεψης για επαγγελματική χρήση
-Εφαρμογές καταγραφής σημειώσεων και παραγωγικότητας
-Εφαρμογές διαχείριση κωδικών συστημάτων
-Εφαρμογή προστασίας χρηστών και συσκευών από ιούς ή κυβερνοεπιθέσεις
-Εφαρμογές διαχείρισης τείχους προστασίας - Firewall
-Εφαρμογές διακομιστών μεσολάβησης – VPN
-Συστήματα τιμολόγησης και εμπορικής διαχείρισηςΛογισμικό αποθήκευσης δεδομένων σε υπολογιστικό νέφος (cloud)
-Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών -BPMS (Business Process Management System)
-Λογισμικό ψηφιακού αρχείου - Data Management Software
Όπως αναλύονται παραπάνω ανά περιφέρεια και μέγεθος επιχείρησης

Δαπάνες Εξοπλισμού

3.Αναβάθμιση υποδομών
σύνδεσης στο διαδίκτυο
-Καλωδίωση εσωτερικού χώρου για σύνδεση σε δίκτυο UFBB/SFBB
-Καλωδίωση εσωτερικού χώρου συστήματος Wi-Fi (συμπεριλαμβανομένων των κεραιών)
Όπως αναλύονται παραπάνω ανά περιφέρεια και μέγεθος επιχείρησης
Δαπάνες Εξοπλισμού
4.Ψηφιακός εξοπλισμός
γραφείου
-Πολυμηχανήματα (εκτυπωτής, σαρωτής)
-Συσκευές ήχου (ηχεία, ηχεία συνεδριάσεων μεμικρόφωνο, ακουστικά με μικρόφωνο)
-Συστήματα ψηφιακής προβολής
-Αναγνώστες barcode και εκτυπωτής ένδειξης barcode
-Αναγνώστες και εκτυπωτής ένδειξης RFID
-Διαδραστικοί πίνακες και τηλεχειριστήριο παρουσίασης
Όπως αναλύονται παραπάνω ανά περιφέρεια και μέγεθος επιχείρησης
Δαπάνες Εξοπλισμού
5.Προμήθεια εφαρμογών
για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής,
της παροχής υπηρεσιών,και των διαδικασιων διοικησης
-Εφαρμογές ERP, WMS, CRM, HRM Μισθοδοσίας
-Εφαρμογές διαχείρισης λογιστικών στοιχείων, καταμέτρηση και παρακολούθηση βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs)
-Εφαρμογές Διαχείρισης Εκδηλώσεων
-Εφαρμογές αυτόματου βιομηχανικού ελέγχου και τηλεμετρίας (SCADA - Supervisory Control and Data Acquisition)
-Εφαρμογές ενοποίησης δεδομένων παραγωγής
-Εφαρμογές διαχείρισης παγίων (Asset management software)
-Εφαρμογές απομακρυσμένου (mobile) ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων της επιχείρησης, σύναψης πελατειακών σχέσεων και συναλλαγών (Enterprise Mobility Application)
-Εφαρμογές ασφαλούς ηλεκτρονικής πληρωμής
-Εφαρμογές αυτοματοποιημένης εξυπηρέτησης πελατών – Chatbot
-Εφαρμογές ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων EDI Electronic Data Interchange)
-Συστήματα συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, ηλεκτρονικό εμπόριο, εξελιγμένα ηλεκτρονικά καταστήματα (Συστήματα B2B collaboration, eCommerce, advanced B2C eShops)
-Εφαρμογές ψηφιακής τιμολόγησης συναλλαγών (για πελάτες ή/και για συνεργάτες/προμηθευτές) Εφαρμογές συστήματος ελέγχου θέρμανσης/ψύξης
-Εφαρμογές ελέγχου πρόσβασης κλειστού κυκλώματος(CCTV) για εγκαταστάσεις, αποθήκες, εξωτερικούς χώρους ή γραφεία
Αθροιστικά
έως 50% του
προϋπολογισμού
Όπως αναλύονται παραπάνω ανά περιφέρεια και μέγεθος επιχείρησης
Δαπάνες Εξοπλισμού
6.Προμήθεια
συστημάτων
αυτοματοποίησης
παραγωγής
-Εξοπλισμός εξυπηρετητών που συνοδεύουν τη λειτουργία εφαρμογών εντός της επιχείρησης
-Αυτοματισμοί - Συστήματα Ελέγχου για Κεντρικά ελεγχόμενα συστήματα Θέρμανσης/Κλιματισμού (δεν περιλαμβάνονται οι μονάδες κλιματισμού, θέρμανσης /ψύξης)
-Αυτοματισμοί - Συστήματα Ελέγχου για Κεντρικά ελεγχόμενα συστήματα φωτισμού (δεν περιλαμβάνονται τα φωτιστικά σώματακαι οι λάμπες φωτισμού)
-Ηλεκτρονικές Κλειδαριές Ασφαλείας για εγκαταστάσεις μεταποίησης, αποθήκες, ή γραφεία μόνο
-Συστήματα ελέγχου πρόσβασης κλειστού κυκλώματος (CCTV) για εγκαταστάσεις, αποθήκες, εξωτερικούς χώρους ή γραφεία
-Συστήματα διευθυνσιοδοτούμενης πυρασφάλειας (Addressable Fire Safety)
-Συσκευές μετρήσεων/ επικοινωνίας
-Προγραμματιζόμενοι Ελεγκτές (PLC)
-Βιομηχανικά ψηφιακά αισθητήρια
-Βιομηχανικά ψηφιακά Όργανα (Μέτρησης πίεσης, θερμοκρασίας, ροής, στάθμης, βάρους και ενεργειακών παραμέτρων)
-Ψηφιακά συστήματα κίνησης (ρυθμιστές στροφών, κινητήρες)
-Ψηφιακά συστήματα Διαχείρισης Παραγωγής (Manufacturing Execution Systems)
-Συστήματα άμεσης αναγνώρισης σφαλμάτων/ Συστήματα μετάπτωσης σε ασφαλή κατάσταση σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας (Fail-Safe systems)
-Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός για την παραγωγή ψηφιακών συστημάτων ασφάλειας, επιτήρησης χώρων κυβερνο-προστασίας, ελέγχου πρόσβασης χώρων και εγκαταστάσεων, αισθητήρων
Αθροιστικά
έως 50% του
προϋπολογισμού
 Όπως αναλύονται παραπάνω ανά περιφέρεια και μέγεθος επιχείρησης
Δαπάνες Λογισμικού
7.Προμήθεια
εφαρμογών
ανάλυσης
δεδομένων
-Εφαρμογές ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων μεγάλου όγκου (Big Data)
-Εφαρμογές επιχειρηματικής ευφυΐας για την ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων (Business Intelligence)
-Εφαρμογές «διαδικτύου των πραγμάτων» (IoT), εφαρμογές συλλογής, ανάλυσης, και επεξεργασίας δεδομένων σε cloud ή edge πλατφόρμες-Εφαρμογές για ανάλυση της απόδοσης παραγωγής, προγνωστική
συντήρηση, ενεργειακή διαχείριση, βελτιστοποίηση της
παραγωγής
-Εφαρμογές εικονικών αισθητήρων (virtual sensors) – εφαρμογές
εντοπισμού ανωμαλιών
-Εφαρμογές Digital Twin, για ψηφιακή σχεδίαση, μοντελοποίηση και προσομοίωση προϊόντων, εξοπλισμού, διεργασιών και γραμμών παραγωγής
-Εφαρμογές Διαχείρισης Ενέργειας (Energy management software)
-Εφαρμογές με χρήση τεχνητής νοημοσύνης που υποστηρίζουν την παραγωγική διαδικασία, την λήψη διοικητικών αποφάσεων.
-Εφαρμογές Blockchain

Αθροιστικά έως 20% του
προϋπολογισμού
Όπως αναλύονται παραπάνω ανά περιφέρεια και μέγεθος επιχείρησης
Δαπάνες Εξοπλισμού 8.Προμήθεια
τεχνολογικού
εξοπλισμού αιχμής
-Ρομποτικά συστήματα και εξοπλισμός ελέγχου αυτών
-Εξοπλισμός RTLS – Real Time Locating System
-3D printers / 3D scanners
-Ψηφιακά ελεγχόμενα mixers/ blenders
-Συστήματα επαυξημένης / εικονικής πραγματικότητας
-Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός και συστήματα για την παραγωγή εξοπλισμού
-Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός για την παραγωγή συστημάτων μη επανδρωμένων ή αυτόνομων οχημάτων
-Ρομποτικός εξοπλισμός
-Συστήματα/τεχνολογίες συλλογής ήχου, εικόνας, φωτός (Voice,Vision, Light Picking)
-Ψηφιακά ελεγχόμενα οχήματα μεταφοράς και έλξης χωρίς οδηγό (τράκτορες, μηχανήματα αντίβαρου – clark, μηχανήματα εναπόθεσης, παλετοφόρα, μηχανήματα στενών διαδρόμων)
-Μηχανισμοί computer numerical control (CNC)
-Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός και συστήματα παραγωγής
- Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός για την παραγωγή ψηφιακών συστημάτων μοντελοποίησης, προσομοίωσης, ρομποτικής, διαχείρισης ενέργειας, ΙοΤ
Τουλάχιστον
έως 30%
του
προϋπολογισμού έως και 100%
Όπως αναλύονται παραπάνω ανά περιφέρεια και μέγεθος επιχείρησης
9.Συμβουλευτική
υποστήριξη για την
παρακολούθηση της
υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου
Δαπάνες συμβούλου έως 5% του
προϋπολογισμού του
επενδυτικού σχεδίου
και όχι πάνω από
15.000€
Επιχορήγηση 50 %
10.Τεχνική υποστήριξη
για την υλοποίηση
του επενδυτικού
σχεδίου
-Δαπάνες τεχνικού συμβούλου για πιστοποιήσεις ή τεχνικές μελέτες που συνδέονται με την εγκατάσταση ψηφιακών συστημάτων. έως 20% του
προϋπολογισμού του
επενδυτικού σχεδίου
Επιχορήγηση 50 %

 

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στη «Δράση 1 - Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» είτε μόνο στη «Δράση 2 - Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» είτε μόνο στη «Δράση 3 - Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ», επί ποινή απόρριψης του συνόλου των αιτήσεων. Η επιχείρηση δύναται να υποβάλλει αίτηση και σε μια εκ των άλλων δύο δράσεων (Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ και Δράση 3 - ΨηφιακόςΜετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ) μόνο στην περίπτωση που έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την αποπληρωμή της εγκεκριμένης αίτησης χρηματοδότησης στη παρούσα Πρόσκληση.

 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

προγραμματα εσπα επιδοτησεις

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ αναλαμβάνει εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων σε αναπτυξιακά προγράμματα με σκοπό την επιτυχημένη ένταξη των πελατών της σε αυτά. ... Η εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη για την ένταξη του επενδυτικού σας σχεδίου από τη σύνταξη και υποβολή του φακέλου, μέχρι την τελική υλοποίηση της επένδυσης και την καταβολή των ενισχύσεων. Ενημερωθείτε για τα διαθέσιμα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027.

(+30) 2310 557185

Είμαστε στην διάθεση σας να συζητήσουμε οποιαδήποτε απορία σας και να σας προτείνουμε την καλύτερη και ταυτόχρονα εφικτή λύση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ερευνώ Καινοτομώ 2021 2027 προγραμματα εσπα

Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027

Έναρξη Ισχύος: 06/06/2024 Βασικός στόχος της Δράσης «Ερευνώ - Καινοτομώ» τους ΕΣΠΑ 2021 – 2027 προϋπολογισμού 300.000.000€ είναι η μετάβαση…
Έξυπνη Μεταποίηση ΕΣΠΑ 2022 2023

Έξυπνη Μεταποίηση

Έχει λήξει «Έξυπνη Μεταποίηση», Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» ,απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες…
Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ ΕΣΠΑ

Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Έχει λήξει ΕΣΠΑ 2021 – 2027 Επιχορήγηση / Επιδότηση έως 50% για μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν 3 τουλάχιστον…

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑΦ.Ε.Σ. Ε.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκη
Στ. Δραγουμάνου 21 T.K. 54629
Θεσσαλονίκη Ελλάδα
Τηλέφωνο/Fax:+302310 557185
Email:
επικοινωνία γραφες συμβουλοι επιχειρησεων
Στόχος μας η άμεση πληροφόρηση για την διαθεσιμότητα πρακτικών λύσεων οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην βελτιστοποίηση δυναμική και την ενίσχυση της αποδοτικότητας της επιχείρησης σας