| Email: grafesgrafes.gr| | Email: sym-pansym-pan.gr |

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ ΒΑΣΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Έναρξη Υποβολής προγράμματος ΕΣΠΑ:23/2/2023
Ημερομηνία Λήξης: (έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού)
Επενδυτικά Σχέδια από 18.000€ έως 30.000€
Συνολικός Προϋπολογισμός: 90.000.000€
Ποσοστό ενίσχυσης: από 50% έως 60%
Η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι άμεση και απλοποιημένη, ήτοι, τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται (ημέρα και ώρα).

Βασικός στόχος της Δράσης 1 - ΒΑΣΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ είναι η ψηφιακή αναβάθμιση των ΜμΕ με την υλοποίηση βασικών ενεργειών ψηφιακού μετασχηματισμού ώστε οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις αυξημένες ψηφιακές απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς. Η Δράση ενθαρρύνει, κατά προτεραιότητα, την υλοποίηση στοχευμένων ενεργειών ψηφιακού μετασχηματισμού που συνεισφέρουν σε μία εξωστρεφή, καινοτόμα, ανταγωνιστική και βιώσιμη κρίσιμη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, Δικαιούχοι των ενισχύσεων δύναται να είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι οποίες κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

  • Να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.
  • Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας.
  • Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση.
  • Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα (1) τουλάχιστον (1) έτος.
  • Να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
  • Να έχουν την ιδιότητα της ΜμE
  • Να λειτουργούν νόμιμα, και αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016, όπως ισχύει, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (ΝΕΠΑ). Επίσης, επιλέξιμες είναι και οι δικηγορικές εταιρείες του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013.

Δεν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις με τόπο υλοποίησης την κύρια κατοικία του Δικαιούχου.  Η επιχείρηση μπορεί να υλοποιήσει δαπάνες στην έδρα της ή/και σε υποκαταστήματά της, εφόσον όλα τα σημεία υλοποίησης ανήκουν στην ίδια Κατηγορία Περιφέρειας και εφόσον έχουν ίδια ένταση ενίσχυσης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €18.000 έως και €30.000.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) κλεισμένες διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης,

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Αιτήσεις χρηματοδότησης με διάρκεια υλοποίησης μεγαλύτερη των εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης, απεντάσσονται και τυχόν ενισχύσεις που έχουν καταβληθεί ανακτώνται πλήρως.

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Οι ενισχύσεις της παρούσας Δράσης θα διατεθούν στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis). Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται ως εξής:

 Δημόσια Επιχορήγηση έως (%)Ιδιωτική Συμμετοχή (%)
 Μεσαίες ΕπιχειρήσειςΜικρές & πολύ Μικρές ΕπιχειρήσειςΜεσαίες ΕπιχειρήσειςΜικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
Για το σύνολο των Περιφερειών της Χώρας εκτός των Περιοχών Δίκαιης Μετάβασης 50% 50% 50% 50%
Για τις Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειες: Δυτικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης
Δήμοι: Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης, Οιχαλίας
60% 60% 40% 40%

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι επιλέξιμες δαπάνες λαμβάνουν ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης και αφορούν Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, Δαπάνες συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών, Δαπάνες για την απόκτηση λογισμικού / εφαρμογών υπό καθεστώς χρήσης ως υπηρεσίας (ενδεικτικά «Software-As-A-Service», «Cloud-As-A-Service» ή άλλο παρεμφερές αυτού).  Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

ΔΑΠΑΝΗΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΡΑΣΗΣΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
επι
Συνολ.προϋπολογισμού
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ψηφιακός εξοπλισμός
γραφείου ως πάγια στοιχεία
-Hλεκτρονικοί υπολογιστές, laptop (μέγιστο όριο 2 τεμάχια)
-Πολυμηχανήματα (εκτυπωτής, σαρωτής)
-Συσκευές ήχου (ηχεία, ηχεία συνεδριάσεων μεμικρόφωνο, ακουστικά με μικρόφωνο)
-Συστήματα ψηφιακής προβολής
-Αναγνώστες barcode και εκτυπωτής ένδειξης barcode
-Αναγνώστες και εκτυπωτής ένδειξης RFID
-Διαδραστικοί πίνακες και τηλεχειριστήριο παρουσίασης
-Servers που συνοδεύουν τη λειτουργία εφαρμογών εντός της επιχείρησης
έως 100% 
Αναβάθμιση υποδομών
σύνδεσης στο διαδίκτυο
-Καλωδίωση εσωτερικού χώρου για σύνδεση σε δίκτυο UFBB/SFBB
-Καλωδίωση εσωτερικού χώρου συστήματος Wi-Fi (συμπεριλαμβανομένων των κεραιών)

έως 20%

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ
Προμήθεια εφαρμογών γραφείου
και ψηφιακής ασφάλειας
και αποθήκευσης
-Εφαρμογές επεξεργασίας κειμένων, παρουσιάσεων,δεδομένων, email, ημερολογίου, επεξεργασίας αρχείων pdf
-Εφαρμογές γραφιστικής ή επεξεργασίας εικόνας
-Εφαρμογές επεξεργασίας 3D μοντέλων , σχεδίασης - CAD
-Εφαρμογές τηλεδιάσκεψης για επαγγελματική χρήση
-Εφαρμογές καταγραφής σημειώσεων και παραγωγικότητας
-Εφαρμογές διαχείριση κωδικών συστημάτων
-Εφαρμογή προστασίας χρηστών και συσκευών από ιούς ή κυβερνοεπιθέσεις
-Εφαρμογές διαχείρισης τείχους προστασίας - Firewall
-Εφαρμογές διακομιστών μεσολάβησης – VPN
-Συστήματα τιμολόγησης και εμπορικής διαχείρισηςΛογισμικό αποθήκευσης δεδομένων σε υπολογιστικό νέφος (cloud)
-Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών -BPMS (Business Process Management System)
-Λογισμικό ψηφιακού αρχείου - Data Management Software
έως 100%

Προμήθεια εφαρμογών
για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής,
της παροχής υπηρεσιών,
των υποστηρικτικών διαδικασιών
της επιχείρησης
-Εφαρμογές ERP, WMS, CRM, HRM Μισθοδοσίας
-Εφαρμογές διαχείρισης λογιστικών στοιχείων, καταμέτρηση και παρακολούθηση βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs)
-Εφαρμογές Διαχείρισης Εκδηλώσεων
-Εφαρμογές αυτόματου βιομηχανικού ελέγχου και τηλεμετρίας (SCADA - Supervisory Control and Data Acquisition)
-Εφαρμογές ενοποίησης δεδομένων παραγωγής
-Εφαρμογές διαχείρισης παγίων (Asset management software)
-Εφαρμογές απομακρυσμένου (mobile) ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων της επιχείρησης, σύναψης πελατειακών σχέσεων και συναλλαγών (Enterprise Mobility Application)
-Εφαρμογές ασφαλούς ηλεκτρονικής πληρωμής
-Εφαρμογές αυτοματοποιημένης εξυπηρέτησης πελατών – Chatbot
-Εφαρμογές ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων  EDI Electronic Data Interchange)
-Συστήματα συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, ηλεκτρονικό εμπόριο, εξελιγμένα ηλεκτρονικά καταστήματα (Συστήματα B2B collaboration, eCommerce, advanced B2C eShops)
-Εφαρμογές ψηφιακής τιμολόγησης συναλλαγών (για πελάτες ή/και για συνεργάτες/προμηθευτές) Εφαρμογές συστήματος ελέγχου θέρμανσης/ψύξης
-Εφαρμογές ελέγχου πρόσβασης κλειστού κυκλώματος(CCTV) για εγκαταστάσεις, αποθήκες, εξωτερικούς χώρους ή γραφεία
έως 15%

Κατασκευή ιστοσελίδας, eshop,
mobile εφαρμογών ως
πάγια στοιχεία
-Ανάπτυξη ιστοσελίδων (περιλαμβάνει υπηρεσίες μετάφρασης περιεχομένου)
-Κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) (περιλαμβάνει υπηρεσίες μετάφρασης περιεχομένου)
-Ανάπτυξη εφαρμογών για έξυπνες κινητές συσκευές (πχ smartphones, tablets)
έως 30%

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Δαπάνες συμβούλου Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου  έως 10% 
Τεχνική υποστήριξη -Δαπάνες τεχνικού συμβούλου για πιστοποιήσεις ή τεχνικές μελέτες που συνδέονται με την εγκατάσταση ψηφιακών συστημάτων -Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου ή/και την εγκατάσταση ή/και παραμετροποίηση λογισμικού/ εφαρμογών – που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης  έως 20% 
ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
  7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου . ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ Ε.Σ. Άρθρο 54, Καν. 1060/2021) Με χρήση κοινής στήριξης (άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021) 

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στη «Δράση 1 - Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» είτε μόνο στη «Δράση 2 - Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» είτε μόνο στη «Δράση 3 - Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ», επί ποινή απόρριψης του συνόλου των αιτήσεων. Η επιχείρηση δύναται να υποβάλλει αίτηση και σε μια εκ των άλλων δύο δράσεων (Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ και Δράση 3 - Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ) μόνο στην περίπτωση που έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την αποπληρωμή της εγκεκριμένης αίτησης χρηματοδότησης στη παρούσα Πρόσκληση.

 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

προγραμματα εσπα επιδοτησεις

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ αναλαμβάνει εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων σε αναπτυξιακά προγράμματα με σκοπό την επιτυχημένη ένταξη των πελατών της σε αυτά. ... Η εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη για την ένταξη του επενδυτικού σας σχεδίου από τη σύνταξη και υποβολή του φακέλου, μέχρι την τελική υλοποίηση της επένδυσης και την καταβολή των ενισχύσεων. Ενημερωθείτε για τα διαθέσιμα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027.

(+30) 2310 557185

Είμαστε στην διάθεση σας να συζητήσουμε οποιαδήποτε απορία σας και να σας προτείνουμε την καλύτερη και ταυτόχρονα εφικτή λύση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ερευνώ Καινοτομώ 2021 2027 προγραμματα εσπα

Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027

Έναρξη Ισχύος: 06/06/2024 Βασικός στόχος της Δράσης «Ερευνώ - Καινοτομώ» τους ΕΣΠΑ 2021 – 2027 προϋπολογισμού 300.000.000€ είναι η μετάβαση…
Έξυπνη Μεταποίηση ΕΣΠΑ 2022 2023

Έξυπνη Μεταποίηση

Έχει λήξει «Έξυπνη Μεταποίηση», Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» ,απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες…
Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ ΕΣΠΑ

Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Έχει λήξει ΕΣΠΑ 2021 – 2027 Επιχορήγηση / Επιδότηση έως 50% για μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν 3 τουλάχιστον…

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑΦ.Ε.Σ. Ε.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκη
Στ. Δραγουμάνου 21 T.K. 54629
Θεσσαλονίκη Ελλάδα
Τηλέφωνο/Fax:+302310 557185
Email:
επικοινωνία γραφες συμβουλοι επιχειρησεων
Στόχος μας η άμεση πληροφόρηση για την διαθεσιμότητα πρακτικών λύσεων οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην βελτιστοποίηση δυναμική και την ενίσχυση της αποδοτικότητας της επιχείρησης σας