προγραμματα εσπα επιδοτησεις

Social Share:

Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για ερευνητικά και καινοτομικά έργα στους θεματικούς τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που περιλαμβάνουν την εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα, την πειραματική ανάπτυξη και την καινοτομία. Δεν είναι επιλέξιμα τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στη βασική έρευνα.

Προϋπολογισμός € 3.000.000  Περίοδος υποβολής από 12/12/2018 έως 31/7/2019 (ώρα 15:00)

Προτεραιότητες Έξυπνης Εξειδίκευσης: Τουρισμός εμπειρίας, αγροδιατροφή, αλιεία και υδατοκαλλιέργειες, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και «καθαρές» πράσινες τεχνολογίες, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους για τις δραστηριότητες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης, μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) για δραστηριότητες καινοτομίας
  • Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή τα ερευνητικά τους τμήματα
  • Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων όπως α) Δημόσιες Υπηρεσίες, που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση κατά την έννοια της παρ. 1στ του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 (Α' 143), β) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (όπως Μουσεία με ανεξάρτητη νομική οντότητα κ.α.), γ) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, που έχουν ιδρυθεί με Νόμο ή ΠΔ και επιχορηγούνται από το Κράτος, και δ) Κοινωφελή Ιδρύματα

Πρόταση χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλουν:

  • Μία επιχείρηση (με το δικό της υφιστάμενο ερευνητικό τμήμα)
  • Ομάδα επιχειρήσεων ανεξαρτήτων μεταξύ τους (με υφιστάμενο ερευνητικό τμήμα τουλάχιστον μιας εξ αυτών)
  • Μία επιχείρηση ή ομάδα επιχειρήσεων, ανεξαρτήτων μεταξύ τους, μέσω σύμβασης με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή με τα ερευνητικά τους τμήματα, είτε με λοιπούς Φορείς που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων
  • Συμπράξεις επιχειρήσεων με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων.

Όροι και προϋποθέσεις

Η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει ... 

Η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου πριν από την υποβολή της αίτησης υποβολής από τους Δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του ερευνητικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται ερευνητικά έργα χρονικής διάρκειας έως 3 έτη με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ ΦΠΑ) κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης που δεν δύναται να είναι μικρότερος των 50.000 ευρώ και δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των 600.000 ευρώ.

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 36 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης/ Χρηματοδότησης των έργων. 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή επιχειρήσεων και Φορέων αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος της Πρόσκλησης κεφ. 4.2 σελ. 18.

Σε περίπτωση υπογραφής σύμβασης υπεργολαβίας ή δημιουργίας συνεργατικού σχήματος (συνεργατικό έργο), το τμήμα του έργου που περιλαμβάνεται στη σύμβαση ή στο συμφωνητικό συνεργασίας, δύναται να εκτελείται από:

  • ΑΕΙ (Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ), Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα
  • Λοιποί Φορείς που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων (βλ. κεφ. 4)
  • Εξειδικευμένες επιχειρήσεις με αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο του έργου.

NEWSLETTER

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες επιδότησης

Ενημερωθείτε Προγραμματα ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

προγραμματα εσπα επιδοτησεις
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ αναλαμβάνουν τη διαχείριση και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ, εθνικών και κοινοτικών, με σκοπό την επιτυχημένη ένταξη των πελατών της σε αυτά. Η εταιρία μας αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη υποστήριξη για την ένταξη του επενδυτικού σας σχεδίου από τη σύνταξη και υποβολή του φακέλου, μέχρι την τελική υλοποίηση της επένδυσης και την καταβολή των ενισχύσεων.
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

επικοινωνια Συμβουλοι Επιχειρησεων Θεσσαλονικη

Είμαστε στην διάθεση σας να συζητήσουμε οποιαδήποτε απορία σας και να σας προτείνουμε την καλύτερη και ταυτόχρονα εφικτή λύση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ