προγραμματα εσπα επιδοτησεις

Social Share:
Μέτρο 123Α - Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

Το ΜΕΤΡΟ 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) περιόδου 2007−2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», αφορά την ενίσχυση / επιχορήγηση επενδύσεων στην μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων. Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια ίδρυσης, εκσυγχρονισμού και επέκτασης μονάδων στους τομείς: Κρέας, Γάλα, Αυγά - Πουλερικά, Διάφορα Ζώα (Μέλι, σηροτροφία, άλλα είδη), Δημητριακά, Ελαιούχα προϊόντα, Οίνος, Οπωροκηπευτικά, Άνθη, Ζωοτροφές, Σπόροι και Πολλαπλασιαστικό υλικό, Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά.

Οι υποβολές προτάσεων ξεκινούν την 30η Δεκεμβρίου 2013 για την 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 123Α και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της πρόσκλησης που έχει οριστεί σε 100.000.000€ .

Το ΜΕΤΡΟ 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) περιόδου 2007−2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», αφορά την ενίσχυση/επιχορήγηση επενδύσεων στην μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων. Το ύψος του προϋπολογισμού των προγραμμάτων κυμαίνεται από 100.000 ευρώ έως 10.000.000 ευρώ και ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 150.000.000 ευρώ. Το ποσοστό επιδότησης φτάνει μέχρι και το 65% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια ίδρυσης, εκσυγχρονισμού και επέκτασης μονάδων στους τομείς: Κρέας, Γάλα, Αυγά - Πουλερικά, Διάφορα Ζώα (Μέλι, σηροτροφία, άλλα είδη), Δημητριακά, Ελαιούχα προϊόντα, Οίνος, Οπωροκηπευτικά, Άνθη, Ζωοτροφές, Σπόροι και Πολλαπλασιαστικό υλικό, Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και συγκεκριμένα: Ατομικές Επιχειρήσεις και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας)

Όσον αφορά το μέγεθος των δικαιούχων επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων ή την ίδρυση νέων επιλέξιμες είναι μόνο:

 • Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, για τις οποίες προβλέπεται το μέγιστο ποσοστό στήριξης ανάλογα με την περιφέρεια που ανήκουν
 • Όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους, της περιοχής των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους, για τις οποίες προβλέπεται το μέγιστο ποσοστό στήριξης
 • Επιχειρήσεις, που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. Ευρώ, για τις οποίες προβλέπεται μείωση κατά το ήμισυ των μέγιστων ορίων της ενίσχυσης που προβλέπεται σε κάθε περιοχή.
 • Επενδύσεων των οποίων ο προϋπολογισμός της αίτησης ενίσχυσης είναι μικρότερος των 100.000 ΕΥΡΩ ή μεγαλύτερος των 10.000.000 ΕΥΡΩ.
 • Επενδύσεων οι οποίες έχουν ενισχυθεί ή προβλέπεται η ενίσχυσή τους στα πλαίσια των ΚΟΑ (ΦΕΚ 850 Β 16-05-2011)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η δράση αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων στους τομείς κρέατος, γάλακτος, αυγών – πουλερικών, μελιού, διαφόρων ζώων, δημητριακών, ελαιούχων προϊόντων, οίνου, οπωροκηπευτικών, ανθέων, ζωοτροφών, σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού, φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών.

Συγκεκριμένα αφορούν:

 • Κρέας, με επενδύσεις σε σφαγειοτεχνική υποδομή, κυρίως εκσυγχρονισμούς και ιδρύσεις μικρών σφαγείων σε νησιωτικές περιοχές, μονάδες τεμαχισμού, τυποποίησης και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και μονάδες αδρανοποίησης παραπροϊόντων και υποπροϊόντων σφαγής (rendering).
 • Γάλα, με επενδύσεις σε τυροκομεία, μονάδες παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος, μονάδες αξιοποίησης παραπροϊόντων (τυρόγαλα), μονάδες επεξεργασίας γάλακτος.
 • Αυγά και Πουλερικά, με επενδύσεις σε μονάδες τυποποίησης και συσκευασίας αυγών , μονάδες για παραγωγή νέων προϊόντων με βάση τα αυγά, πτηνοσφαγεία, μονάδες τεμαχισμού, τυποποίησης και μεταποίησης κρέατος πουλερικών, κουνελιών.
 • Μέλι, με επενδύσεις σε μονάδες τυποποίησης, επεξεργασίας, μεταποίησης, συσκευασίας μελιού, μονάδες για παραγωγή σακχαρωδών προϊόντων με βάση το μέλι.
 • Σηροτροφία και άλλα είδη, με επενδύσεις σε μονάδες αναπήνισης κουκουλιών και μονάδες μεταποίησης σαλιγκαριών.
 • Δημητριακά, με επενδύσεις σε μονάδες αποφλοίωσης – επεξεργασίας και τυποποίησης ρυζιού, αποθηκευτικούς χώρους δημητριακών, ξηραντήρια δημητριακών, κ.λπ.
 • Ελαιούχα προϊόντα, με επενδύσεις σε ελαιοτριβεία κυρίως για εκσυγχρονισμούς και συγχωνεύσεις, τυποποιητήρια, συσκευαστήρια ελαιολάδου, κ.λπ
 • Οίνος, με επενδύσεις κυρίως για εκσυγχρονισμούς και συγχωνεύσεις οινοποιείων και ιδρύσεις μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις.
 • Οπωροκηπευτικά, με επενδύσεις κυρίως σε επίπεδο εμπορίας, μεταποίησης οπωροκηπευτικών καθώς επίσης και σε επίπεδο μονάδων επεξεργασίας, τυποποίησης βρώσιμων ελιών.
 • Άνθη, με επενδύσεις σε επίπεδο τυποποίησης και εμπορίας ανθέων.
 • Ζωοτροφές, με επενδύσεις κυρίως, μονάδων παραγωγής ζωοτροφών οικιακών ζώων, παραγωγής πλήρων τυποποιημένων μιγμάτων ζωοτροφών, αποθηκευτικών χώρων ζωοτροφών, κ.λπ

ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Από το Μέτρο 123Α αποκλείεται η ενίσχυση των επενδύσεων:

 • Επενδύσεων για τη μεταποίηση ή την εμπορία προϊόντων που προέρχονται από Χώρες εκτός Ε.Ε.
 • Επενδύσεων παρασκευής και εμπορίας προϊόντων απομίμησης ή υποκατάστασης του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων και του μελιού.
 • Επενδύσεων στο επίπεδο λιανικού εμπορίου.
 • Επενδύσεων που αφορούν γενετικά τροποποιημένα προϊόντα.
 • Επενδύσεων των οποίων ο προϋπολογισμός της αίτησης ενίσχυσης είναι μικρότερος των 100.000 ΕΥΡΩ ή μεγαλύτερος των 10.000.000 ΕΥΡΩ.
 • Επενδύσεων οι οποίες έχουν ενισχυθεί ή προβλέπεται η ενίσχυσή τους στα πλαίσια των ΚΟΑ (ΦΕΚ 850 Β 16-05-2011).

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

Τα ποσοστά χρηματοδότησης είναι κλιμακούμενα με το ύψος του προϋπολογισμού και κυμαίνονται ως εξής:

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣΗ ενίσχυση αφορά σε υλικές ή / και άϋλες επενδύσεις και συγκεκριμένα:

 • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 • Κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων, στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας.
 • Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων α) της εσωτερικής διακίνησης για τις ανάγκες της επένδυσης (περονοφόρα, ανυψωτικά κλπ), β) ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς το χώρο τυποποίησης / μεταποίησης, και γ) αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου.
 • Γενικά έξοδα μέχρι 10% του συνόλου του προϋπολογισμού, όπως αμοιβές μηχανικών και συμβούλων και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών.
 • Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση).
 • Απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (ISO, HACCP κλπ).
 • Αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας κειμένων, software telescripteurs), φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.
 • Κατασκευή της κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι των 50.000 ευρώ.

Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν αγορές οικοπέδων αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων, αγορά οχημάτων εκτός των ειδικών, εξοπλισμός γραφείων όπως φωτοτυπικά, έπιπλα κτλ.

Eπιχορήγηση ανά περιφέρεια και μέγεθος επιχειρήσεωνΜικρές και Μεσαίες ΕπιχειρήσειςΜεγάλες Επιχειρήσεις έως 750 άτομα προσωπικό και έως 200 εκ τζίρo
Μικρά Νησιά του Αιγαίου με πληθυσμό κάτω από 100.000 κατοίκους 65% 65%
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κρήτη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Αττική 50% 25%
Στερεά Ελλάδα 40% 20%

NEWSLETTER

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες επιδότησης

Ενημερωθείτε Προγραμματα ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

προγραμματα εσπα επιδοτησεις
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ αναλαμβάνουν τη διαχείριση και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ, εθνικών και κοινοτικών, με σκοπό την επιτυχημένη ένταξη των πελατών της σε αυτά. Η εταιρία μας αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη υποστήριξη για την ένταξη του επενδυτικού σας σχεδίου από τη σύνταξη και υποβολή του φακέλου, μέχρι την τελική υλοποίηση της επένδυσης και την καταβολή των ενισχύσεων.
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

επικοινωνια Συμβουλοι Επιχειρησεων Θεσσαλονικη

Είμαστε στην διάθεση σας να συζητήσουμε οποιαδήποτε απορία σας και να σας προτείνουμε την καλύτερη και ταυτόχρονα εφικτή λύση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ