| Email: grafesgrafes.gr| | Email: sym-pansym-pan.gr |

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών

Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών

Περίοδος υποβολής απo 20/2/2012 έως και 20/3/2012Aπόφαση νέας παράτασης εως 18/5/2012 Το πρόγραμμα "Εκσυγχρονισμός των εταιρειών χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών", συνολικού προϋπολογισμού 30.000.000 € αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων και υπό σύσταση επιχειρήσεων, στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών. Η πράξη χρηματοδοτεί υφισταμένες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις του κλάδου σε όλη την Ελλάδα με ποσοστό έως 70%

Περίοδος υποβολής απo 20/2/2012 έως και 20/3/2012Aπόφαση νέας παράτασης εως 18/5/2012 Το πρόγραμμα "Εκσυγχρονισμός των εταιρειών χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών", συνολικού προϋπολογισμού 30.000.000 € αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων και υπό σύσταση επιχειρήσεων, στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών. Η πράξη χρηματοδοτεί υφισταμένες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις του κλάδου σε όλη την Ελλάδα με ποσοστό έως 70%. Οι κατηγορίες επιχειρήσεων οι οποίες θα μπορούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στον τομέα των χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών με ΚΑΔ «49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης» .

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στόχος του προγράμματος είναι ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας των εταιρειών χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών προσβλέποντας στην επίτευξη ποιοτικού μεταφορικού έργου με χαμηλό κόστος, τη προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης εκπομπών ρύπων και τη μείωση κατανάλωσης καυσίμων, καθώς και στην οδική ασφάλεια

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Υφιστάμενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αρχίσει τη δραστηριότητά τους το αργότερο μέχρι την 31/12/2008..

Νέες και υπό σύσταση Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (start-up επιχειρήσεις) Ως νέες επιχειρήσεις θεωρούνται όσες έχουν αρχίσει την δραστηριότητα τους μετά τις 31/12/2008 και μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος και λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε.

Υπό σύσταση επιχειρήσεις. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής επενδυτικής πρότασης, τα οποία επιθυμούν να ιδρύσουν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η απαίτηση αυτή αφορά στο σύνολο των εταίρων ή μετόχων. Οι επιχειρήσεις αυτές θα συσταθούν μετά την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος. Βασική προϋπόθεση είναι ότι τα φυσικά πρόσωπα θα συστήσουν εταιρεία ΑΕ ή ΕΠΕ πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΑ

Μέσω του προγράμματος εκσυγχρονισμός των εταιρειών χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών ενισχύονται έργα προϋπολογισμού από 30.000 μέχρι 180.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών της επιχείρησης της τελευταίας τριετίας (2008, 2009 και 2010) ή κατά περίπτωση διετίας.

Ποσοστά Δημόσιας χρηματοδότησης.

 • 70% για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών εξαιρούμενης της αγοράς νέων οχημάτων (Πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες από Euro V σε Euro VI)
 • 35% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις για δαπάνες νέων οχημάτων
 • 25% για μεσαίες επιχειρήσεις για δαπάνες νέων οχημάτων

Ιδιωτική συμμετοχή 20% κατά ελάχιστο

Τραπεζική συναλλαγή το υπολειπόμενο κατά περίπτωση ποσοστό.

Ο Δανεισμός (εάν χρησιμοποιηθεί) θα πρέπει να έχει τη μορφή τραπεζικού δανείου ή ομολογιακού δανείου εκδιδομένου σε δημόσια ή μη εγγραφή, ή δανείου από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, αποκλειόμενης της μορφής αλληλόχρεου λογαριασμού.

Ισχύει ο κανονισμός De Minimis

Χρονοδιάγραμμα του έργου ορίζεται 18 μήνες με 6μηνη παράταση εφόσον το αίτημα υποβληθεί πριν την τυπική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ / ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
 • Κτιριακές εργασίες (ανέγερση / διαμόρφωση) και χώρων συνεργείων, στάθμευσης, αποθήκευσης και συντήρησης ( 100%)
 • Μετασκευή οχήματος (δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη η αγορά δεύτερης καρότσας) Εξοπλισμός φόρτωσης - εκφόρτωσης, ράφια κλπ Εξοπλισμού συνεργείου συντήρησης και επισκευής οχημάτων (100%)
 • Αγορά οικοπέδου (10%)
 • Δαπάνες για ΑΠΕ και εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας (25% και έως 15.000€)
 • Αγορά τεχνογνωσίας, λογισμικό, πληροφοριακά συστήματα κλπ.( 10%)
 • Δαπάνες για τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων επιχειρήσεων σε ΒΙ.ΠΕ., Βιοτεχνικά Πάρκα. Ενοικίαση οικοπέδου σε περιοχή εκτός ΒΙΠΕ για περίοδο ενός έτους.
 • Άυλες δαπάνες (20%)
 • Για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις καλύπτονται λειτουργικές δαπάνες (πχ ενοίκια, συνδρομές συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών, υπηρεσίες νομικής/διοικητικής υποστήριξης ίδρυσης νέας επιχείρησης / αλλαγής νομικής μορφής / αλλαγή έδρας κλπ (25%)

Το άθροισμα των δαπανών (1)+(2)+(3)+(4)+(5) πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 50% των συνολικών δαπανώνDe Minimis.

 • Απόκτηση καινούργιων μεταφορικών οχημάτων των οποίων οι προδιαγραφές υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα ή αυξάνουν το βαθμό προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων με περιβαλλοντική βελτίωση. Σημειώνεται ότι επιλέξιμες θεωρούνται οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος από το επίπεδο που απαιτούν τα κοινοτικά πρότυπα (100%)
 • Δαπάνες απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού για συνολική διάρκεια 1 έτους

- εργαζομένων σε μειονεκτική θέση κατά την έννοια του κανονισμού 800/2008 (30%)


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

προγραμματα εσπα επιδοτησεις

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ αναλαμβάνει εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων σε αναπτυξιακά προγράμματα με σκοπό την επιτυχημένη ένταξη των πελατών της σε αυτά. ... Η εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη για την ένταξη του επενδυτικού σας σχεδίου από τη σύνταξη και υποβολή του φακέλου, μέχρι την τελική υλοποίηση της επένδυσης και την καταβολή των ενισχύσεων. Ενημερωθείτε για τα διαθέσιμα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027.

(+30) 2310 557185

Είμαστε στην διάθεση σας να συζητήσουμε οποιαδήποτε απορία σας και να σας προτείνουμε την καλύτερη και ταυτόχρονα εφικτή λύση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έξυπνη Μεταποίηση ΕΣΠΑ 2022 2023

Έξυπνη Μεταποίηση

Έχει λήξει «Έξυπνη Μεταποίηση», Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» ,απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες…
Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ ΕΣΠΑ

Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Έχει λήξει ΕΣΠΑ 2021 – 2027 Επιχορήγηση / Επιδότηση έως 50% για μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν 3 τουλάχιστον…
Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ ΕΣΠΑ

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Eξάντληση προϋπολογισμού ΕΣΠΑ 2021 – 2027 Επιχορήγηση / Επιδότηση έως 50% για μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν 2…

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑΦ.Ε.Σ. Ε.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκη
Στ. Δραγουμάνου 21 T.K. 54629
Θεσσαλονίκη Ελλάδα
Τηλέφωνο/Fax:+302310 557185
Email:
επικοινωνία γραφες συμβουλοι επιχειρησεων
Στόχος μας η άμεση πληροφόρηση για την διαθεσιμότητα πρακτικών λύσεων οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην βελτιστοποίηση δυναμική και την ενίσχυση της αποδοτικότητας της επιχείρησης σας