| Email: grafesgrafes.gr| | Email: sym-pansym-pan.gr |

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Digi-Retail

Digi-Retail

Περίοδος υποβολής απο 14/01/2011 έως 15/02/2011 Στόχος της Δράσης είναι να επιχορηγήσει επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου για την υλοποίηση επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες. Μέσω των ψηφιακών επενδύσεων επιδιώκεται η μείωση του κόστους λειτουργίας, η αυτοματοποίηση διαδικασιών διαχείρισης αποθήκης, πωλήσεων και αγορών, η αποτελεσματικότερη προβολή τους σε νέα κοινά, καθώς και η δημιουργία συνθηκών εξωστρεφούς ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικής τους θέσης.

Περίοδος υποβολής απο 14/01/2011 έως 15/02/2011 Στόχος της Δράσης είναι να επιχορηγήσει επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου για την υλοποίηση επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες. Μέσω των ψηφιακών επενδύσεων επιδιώκεται η μείωση του κόστους λειτουργίας, η αυτοματοποίηση διαδικασιών διαχείρισης αποθήκης, πωλήσεων και αγορών, η αποτελεσματικότερη προβολή τους σε νέα κοινά, καθώς και η δημιουργία συνθηκών εξωστρεφούς ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικής τους θέσης. Η δράση συμβάλλει στην αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της οικονομικής ύφεσης καθώς και των αλλαγών συμπεριφοράς των καταναλωτικών συνηθειών εξαιτίας αυτής.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΔΡΑΣΗ Digi-Retail

Επενδυτικές προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν επιχειρήσεις λιανικής που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στο λιανικό εμπόριο και ασκούν οικονομική δραστηριότητα νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια. Η δράση επιτρέπει τη συμμετοχή επιχειρήσεων λιανικής, ανεξαρτήτως μεγέθους ή αριθμού απασχολουμένων (από πολύ μικρές, χωρίς εργαζόμενους, μέχρι και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Επιλέξιμη προς χρηματοδότηση θεωρείται μία επιχείρηση για την οποία συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Ο υφιστάμενος κλάδος δραστηριότητας ανήκει στο λιανικό εμπόριο (εξαιρούνται μερικές κατηγορίες υπαίθριων αγορών)
  • Διαθέτει μία τουλάχιστον πλήρη δωδεκάμηνη κλεισμένη διαχειριστική χρήση
  • Ο κλάδος της επιχείρησης δεν εμπίπτει σε καμία από τις εξαιρούμενες δραστηριότητες της δράσης Κατά την τελευταία τριετία δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις από Προγράμματα και Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούσα επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000€
  • Λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Digi-Retail

Επιχείρηση που συμμετέχει στη δράση, μπορεί να υποβάλει επενδυτική πρόταση με τις ακόλουθες υποχρεωτικές Ενέργειες:

Ε(1): Αναδιοργάνωση και εξοικονόμηση πόρων, με αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

Ε(2): Εξωστρέφεια - προώθηση - διεύρυνση κύκλου εργασιών με χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΟΙ Κατήγορίες Δαπανών (Κ.Δ.) που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της δράσης, είναι οι ακόλουθες:

  • Δαπάνες Προμήθειας Τεχνολογικού Εξοπλισμού
  • Δαπάνες Προμήθειας Λογισμικού και Υπηρεσιών Λογισμικού με την μορφή Software as a Service
  • Δαπάνες Υπηρεσιών Υλοποίησης, προπληρωμένων και/ ή συνδρομητικών υπηρεσιών τεχνολογικού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών ενημέρωσης-προβολής»

ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση ανέρχεται σε €500.000, και ο ελάχιστος προϋπολογισμός σε €10.000 (€5.000 για τις επιχειρήσεις χωρίς απασχολούμενο προσωπικό). Το όριο προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων μεταβάλλεται αναλόγως του μεγέθους της επιχείρησης.

Το ποσοστό επιχορήγησης ανά εγκεκριμένο έργο ξεκινά από 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης (για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις) και φθάνει έως το 60% (για τις πολύ μικρές). Το ύψος της ενισχυόμενης επένδυσης καθορίζεται με βάση την κατάταξη κάθε επιχείρησης σε προκαθορισμένες κατηγορίες.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) που θα διατεθεί μέσω της παρούσας Δράσης για την ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων στο λιανεμπόριο ανέρχεται σε €100.000.000, ποσό που αντιστοιχεί σε υλοποίηση εγκεκριμένων έργων συνολικού ύψους €200.000.000. Το υπόλοιπο 50% (€100.000.000) θα καλυφθεί με Ιδιωτική Συμμετοχή.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

προγραμματα εσπα επιδοτησεις

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ αναλαμβάνει εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων σε αναπτυξιακά προγράμματα με σκοπό την επιτυχημένη ένταξη των πελατών της σε αυτά. ... Η εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη για την ένταξη του επενδυτικού σας σχεδίου από τη σύνταξη και υποβολή του φακέλου, μέχρι την τελική υλοποίηση της επένδυσης και την καταβολή των ενισχύσεων. Ενημερωθείτε για τα διαθέσιμα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027.

(+30) 2310 557185

Είμαστε στην διάθεση σας να συζητήσουμε οποιαδήποτε απορία σας και να σας προτείνουμε την καλύτερη και ταυτόχρονα εφικτή λύση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έξυπνη Μεταποίηση ΕΣΠΑ 2022 2023

Έξυπνη Μεταποίηση

Έχει λήξει «Έξυπνη Μεταποίηση», Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» ,απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες…
Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ ΕΣΠΑ

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Eξάντληση προϋπολογισμού ΕΣΠΑ 2021 – 2027 Επιχορήγηση / Επιδότηση έως 50% για μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν 2…
Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ ΕΣΠΑ

Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Έχει λήξει ΕΣΠΑ 2021 – 2027 Επιχορήγηση / Επιδότηση έως 50% για μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν 3 τουλάχιστον…

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑΦ.Ε.Σ. Ε.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκη
Στ. Δραγουμάνου 21 T.K. 54629
Θεσσαλονίκη Ελλάδα
Τηλέφωνο/Fax:+302310 557185
Email:
επικοινωνία γραφες συμβουλοι επιχειρησεων
Στόχος μας η άμεση πληροφόρηση για την διαθεσιμότητα πρακτικών λύσεων οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην βελτιστοποίηση δυναμική και την ενίσχυση της αποδοτικότητας της επιχείρησης σας