| Email: grafesgrafes.gr| | Email: sym-pansym-pan.gr |

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

ICT 4 Growth Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων που αφορούν ανάπτυξη Καινοτόμων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας

ICT for Growth

Το πρόγραμμα για την «Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων που αφορούν ανάπτυξη Καινοτόμων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας» συνοπτικά ICT 4 Growth δίνει την ευκαιρία χρηματοδότησηςγια την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Το πρόγραμμα για την «Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων που αφορούν ανάπτυξη Καινοτόμων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας» συνοπτικά ICT 4 Growth δίνει την ευκαιρία χρηματοδότησηςγια την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία νέων προϊόντων, υπηρεσιών και περιεχομένου προστιθέμενης αξίας (όχι στη προμήθεια αντίστοιχων τεχνολογιών για μεμονωμένες παραγωγικές επενδύσεις).

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται ηλεκτρονικά καθόλη την διάρκεια του έτους αλλά οι εγκρίσεις διενεργούνται σε 3 εξαμηνιαίους κύκλους, βάσει συγκριτικής αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στον εκάστοτε κύκλο. Το πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού 120.000.000 ευρώ.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ για το πρόγραμμα ICT for Growth 

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μεμονωμένες, υφιστάμενες, νεοϊδρυθείσες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου ή συμπράξεις αυτών, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην ελληνική επικράτεια.

Από την χρηματοδότηση εξαιρούνται επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως προβληματικές (Κατευθυντήριές Γραμμές 2004/C/244/02), είτε εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ.

Στο πρόγραμμα δεν τίθενται περιορισμοί αναφορικά με το ειδικότερο αντικείμενο των επενδυτικών σχεδίων και τους θεματικούς τομείς/ αγορές στους οποίους αυτό απευθύνεται.

Ενδεικτικά, τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια στο πρόγραμμα ICT 4 Growth μπορούν να αφορούν τομείς όπως game development, virtualization, social networking, semantic web, mobile software, collaborative platforms, cloud computing, energy efficiency and monitoring, mobile services, smart devices and applications evolution κτλ.

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Η χρηματοδότηση των προτάσεων που θα ενταχθούν στη Δράση μπορεί να καλύπτει δύο διακριτές και πλήρως διαχωριζόμενες ως προς το αντικείμενό τους Φάσεις των επενδυτικών σχεδίων:

 • Φάση Α: Υποστήριξη της Έρευνας, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών (ResearchandDevelopment stage)
 • Φάση Β: Υποστήριξη της εμπορικής διάθεσης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών (commercialization stage).

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια μπορούν είτε να καλύπτουν και τις δύο παραπάνω Φάσεις , είτε να αφορούν αποκλειστικά στη Φάση Β. Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια στο πρόγραμμα ICT 4 Growth δύναται να χρηματοδοτηθούν για δαπάνες:

 • Προσωπικού για έρευνα και ανάπτυξη.
 • Απόσβεσης εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για τη διενέργεια διαδικασίας βιομηχανικής έρευνας και ανάπτυξης.
 • Αναλώσιμων υλικών και εφοδίων που αφορούν τη διενέργεια της βιομηχανικής έρευνας και ανάπτυξης.
 • Μεταφοράς και αγοράς τεχνογνωσίας.
 • Συμπληρωματικά γενικά έξοδα: όπως έξοδα μετακινήσεων και διαμονής, εκθέσεων και επιδείξεων, παρουσία και συμμετοχής σε συνέδρια κλπ.
 • Λειτουργικές, που είναι άμεσο αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης.
 • Προμήθειας Ενσώματων Στοιχείων Ενεργητικού (κτιριακά, εξοπλισμός).
 • Προμήθειας Ασώματων (άυλων) Στοιχείων Ενεργητικού (λογισμικό, αγορά αδειών, μελέτες κλπ).
 • Για συμβούλους, εξωτερικούς συνεργάτες και εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες.
 • Συμμετοχής σε εκθέσεις.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Οι ενισχυόμενες επενδύσεις διακρίνονται σε 2 κατηγορίες, για τις οποίες ισχύουν διαφορετικοί, κατά περίπτωση όροι αναφορικά με την επιλογή και τη χρηματοδότησή τους.

 • Η Πρώτη κατηγορία (Κατηγορία Ι) αφόρα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια Μεσαίου μεγέθους προϋπολογισμού από 300.000 € έως 5.000.000 €.
 • Η Δεύτερη κατηγορία (Κατηγορία ΙΙ) αφόρα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια Μεσαίου μεγέθους προϋπολογισμού από 5.000.000 € έως 20.000.000 €.

ICT for Growth ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Τα ποσοστά Επιδότησης ποικίλουν ανάλογα με το Μέγεθος της Επιχείρησης, τον Τόπο εγκατάστασης και την Κατηγορία δαπανών. Για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) τα ποσοστά ενίσχυσης διαμορφώνονται από 35% έως 80% και για τις Μεγάλες επιχειρήσεις από 15% έως 65% .

Σημειώνεται το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 25% του συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης. Το υπόλοιπο της κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής γίνεται μέσω τραπεζικού δανεισμού.

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης προγράμματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου.

ΚΥΚΛΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Σε κάθε κύκλο υποβολής προτάσεων προβλέπεται και δεσμεύεται συγκεκριμένος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) ως ποσοστό της αρχικής συνολικής διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης. Στην περίπτωση όπου ένα μέρος της δημόσιας δαπάνης συγκεκριμένου κύκλου μείνει αδιάθετο (π.χ. λόγω έγκρισης χαμηλότερου αριθμού προτάσεων) μεταφέρεται αυτομάτως στον επόμενο κύκλο αξιολόγησης.

Κύκλος υποβολήςΚαταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεωνΚαταληκτική ημερομηνία έγκρισης προτάσεωνΑρχικά διατιθέμενη Δημόσια Δαπάνη για το συγκεκριμένο κύκλο
1ος Κύκλος 08/06/2012 07/9/2012 56.000.000€
2ος Κύκλος 07/12/2012 08/3/2013 36.000.000€
3ος Κύκλος 14/06/2013 13/9/2013 28.000.000€

Κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης ανά πηγή χρηματοδότησης και ανά κύκλο.

Περιφέρειες1ος Κύκλος υποβολής προτάσεων2ος Κύκλος υποβολής προτάσεων3ος Κύκλος υποβολής προτάσεωνΣύνολο Δημόσιας Δαπάνης
Περιφέρειες ΕΠ Ψ.Σ 35.000.000 € 25.000.000 € 20.000.000 € 80.000.000 €
Κ. Μακεδονία 7.000.000 € 5.000.000 € 3.000.000 € 15.000.000 €
Δ. Μακεδονία 2.000.000 € 0 0 2.000.000 €
Στερεά Ελλάδα 2.000.000 € 0 0 2.000.000 €
Αττική 9.000.000 € 6.000.000 € 5.000.000 € 20.000.000 €
Ν. Αιγαίο 1.000.000 € 0 0 1.000.000 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

προγραμματα εσπα επιδοτησεις

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ αναλαμβάνει εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων σε αναπτυξιακά προγράμματα με σκοπό την επιτυχημένη ένταξη των πελατών της σε αυτά. ... Η εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη για την ένταξη του επενδυτικού σας σχεδίου από τη σύνταξη και υποβολή του φακέλου, μέχρι την τελική υλοποίηση της επένδυσης και την καταβολή των ενισχύσεων. Ενημερωθείτε για τα διαθέσιμα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027.

(+30) 2310 557185

Είμαστε στην διάθεση σας να συζητήσουμε οποιαδήποτε απορία σας και να σας προτείνουμε την καλύτερη και ταυτόχρονα εφικτή λύση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έξυπνη Μεταποίηση ΕΣΠΑ 2022 2023

Έξυπνη Μεταποίηση

Έχει λήξει «Έξυπνη Μεταποίηση», Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» ,απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες…
Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ ΕΣΠΑ

Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Έχει λήξει ΕΣΠΑ 2021 – 2027 Επιχορήγηση / Επιδότηση έως 50% για μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν 3 τουλάχιστον…
Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ ΕΣΠΑ

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Eξάντληση προϋπολογισμού ΕΣΠΑ 2021 – 2027 Επιχορήγηση / Επιδότηση έως 50% για μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν 2…

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑΦ.Ε.Σ. Ε.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκη
Στ. Δραγουμάνου 21 T.K. 54629
Θεσσαλονίκη Ελλάδα
Τηλέφωνο/Fax:+302310 557185
Email:
επικοινωνία γραφες συμβουλοι επιχειρησεων
Στόχος μας η άμεση πληροφόρηση για την διαθεσιμότητα πρακτικών λύσεων οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην βελτιστοποίηση δυναμική και την ενίσχυση της αποδοτικότητας της επιχείρησης σας