προγραμματα εσπα επιδοτησεις

Social Share:

Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται έπειτα από την επιτυχή προκήρυξη και υλοποίηση της δράσης «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», στην οποία εντάχθηκαν 746 επιχειρήσεις. Η Δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση και υποστήριξη της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, για την παραγωγική αναβάθμιση προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας,

Υποβολή προτάσων  από 5 Αυγούστου έως 21 Οκτωβρίου 2013 (παράταση)
(Από την προδημοσίευση 26-6 ισχύουν οι δαπάνες)

PDF DOWNLOAD

Σκοπός του προγράμματος «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» είναι η ενίσχυση και υποστήριξη της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, για την παραγωγική αναβάθμιση προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας, καθώς και την ενίσχυση ενεργειών προβολής σε διεθνείς αγορές.

Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται έπειτα από την επιτυχή προκήρυξη και υλοποίηση της δράσης «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», στην οποία εντάχθηκαν 746 επιχειρήσεις.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)»

O συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος (Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται στο ποσό των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000,00) ευρώ . Η Δημόσια Δαπάνη κατανέμεται οριζόντια ως ακολούθως :

 • κατά 60% δηλ. μέχρι και τα 18.000.000,0 € για τα επιχειρηματικά σχέδια μεμονωμένα ή συνεργατικά που υποβάλλονται από υφισταμένες πολύ μικρές επιχειρήσεις και μικρές επιχειρήσεις μικρές επιχειρήσεις,
 • κατά 30% δηλ. μέχρι και τα 9.000.000,00€ για τα επιχειρηματικά σχέδια, μεμονωμένα ή συνεργατικά που υποβάλλονται από υφισταμένεςμεσαίες επιχειρήσεις
 • και 10% δηλ. μέχρι και τα 3.000.000,00€ για τα επιχειρηματικά σχέδια, μεμονωμένα ή συνεργατικά που υποβάλλονται από μεγάλες επιχειρήσεις υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι προτάσεις που έλαβαν την μεγαλύτερη βαθμολογία μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού ανά επιχειρησιακό πρόγραμμα. Στην διαδικασία κατανομής συμμετέχουν μόνο οι προτάσεις που έλαβαν τουλάχιστον το 50% (ή το 55% σε περίπτωση συνεργασιών) της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας για τις περιπτώσεις μεμονωμένων προτάσεων ή προτάσεων στα πλαίσια συνεργασιών αντίστοιχα.

Για την Κ. Μακεδονία αντιστοιχεί ποσό 8.000.000,00€ κατανεμημένο στις παραπάνω κατηγορίες

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Επιλέξιμες είναι όλες οι μη προβληματικές υφιστάμενες εταιρικές κερδοσκοπικές επιχειρήσεις (ΑΕ, ΕΠΕ , ΟΕ ΕΕ, ΙΚΕ, Ατομικές , συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα ), που τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας με δραστηριότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν από τους επιλέξιμους κωδικούς οικονομικής δραστηριότητας και δραστηριοποιούνται νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας, λειτουργώντας αδιαλείπτως από την 01-01-2012 και έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) δωδεκάμηνη πλήρη διαχειριστική χρήση πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Επίσης, τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος δύναται να είναι επιλέξιμες και επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνταν σε μη επιλέξιμο ΚΑΔ, και επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιμη για το πρόγραμμα δραστηριότητα. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε, πριν την καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολή της πρότασης, να έχουν κάνει έναρξη τουλάχιστον σε μία εκ των επιλέξιμων δραστηριοτήτων του Προγράμματος,

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ οι επιχειρήσεις με δραστηριότητες που εξαιρούνται από τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό και τον Κανονισμό De Minimis καθώς επίσης και οι επιχειρήσεις δικαιόχρησης (franchising), κοινοπραξίες και οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝIΣΤIΚΟΤΗΤΑ-ΕΞΩΣΤΡΕΦΕIΑ II» ενισχύονται έργα ύψους προϋπολογισμού ύψους επένδυσης ως ακολούθος:

 • από 20.000,00€ έως 200.000,00 ευρώ για επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που ΔΕΝ εμπίπτουν στους κωδικούς οικονομικής δραστηριότητας 62, 63 και 70 - 73 - 73.11.11, 74 - 74.10.1, 74.10.2 (ΚΑΔ - NACE 2008).
 • από 20.000,00 € έως  100.000,00 ευρώ για επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που εμπίπτουν στους κωδικούς οικονομικής δραστηριότητας 62, 63 και 70 - 73 - 73.11.11, 74 - 74.10.1, 74.10.2 (ΚΑΔ - NACE 2008)

Σε κάθε περίπτωση, το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το 60% του Μέσου Όρου του Κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας της επιχείρησης ή τουλάχιστον της μίας (1) δωδεκάμηνης πλήρους διαχειριστικής χρήσης που αποτελεί τυπική προϋπόθεση συμμετοχής στο παρόν Πρόγραμμα. Η προϋπόθεση του ανωτέρω ποσοστού ισχύει για τις προτάσεις που υποβάλλονται από όλες τις επιχειρήσεις, είτε στο πλαίσιο μιας συνεργασίας είτε μεμονωμένα.

ΥΨΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΜΩΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Μεταποίηση Επιλέξιμων Υπηρεσιών, Κατασκευών Επιλεγμένοι κλάδοι του Εμπόριο Συνεργασίες μικρομεσαίων επιχειρήσεων των κλάδων Μεταποίησης, Κατασκευών, επιλέξιμων Υπηρεσιών (τουλάχιστον 3)
Συνεργασίες με Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις των κλάδων του Εμπορίου ή με Μεγάλες Επιχειρήσεις Δύο (2) μικρομεσαίες επιχειρήσεις των κλάδων Μεταποίησης, Κατασκευών, Επιλέξιμων Υπηρεσιών μαζί με:
Είτε μία (1) μικρομεσαία επιλέξιμου κλάδου του Εμπορίου
Είτε μία (1) επιλέξιμου κλάδου Μεγάλη επιχείρηση
Πολύ μικρή, μικρή και μεσαία (<250 άτομα) 45% 35% 55% 55%
Μεγάλη (>250 άτομα) 30% - - 45%

Το υπόλοιπο ποσό, πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης, για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται Ιδιωτική Συμμετοχή του έργου . Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (Ιδία Συμμετοχή) ή/και δάνειο (Τραπεζικό Δανεισμό). Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως π.χ. α) παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής, β) την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Μέγιστο δυνατό ποσοστό ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπάνης για κάθε διακριτό Επενδυτικό Σχέδιο:

 1. Μηχανολογικός Εξοπλισμός - Ειδικές Εγκαταστάσεις ( Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό 50%)
 2. Ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών ( Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό 30%)
 3. Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας. ( Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό 70%)
 4. Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής και επικοινωνίας σε αγορές - στόχους. ( Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό 60%)
 5. Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης. ( Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό 30 % και μέχρι του ποσού των 40.000,0€ )
 6. Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. ( Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό 60%)
 7. Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων. ( Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό 20%)
 8. Λοιπές Ενέργειες (μόνο για ΜΜΕ) ( Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό 10%)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επί ποινής αποκλεισμού, η κατανομή του προϋπολογισμού έκαστης πρότασης στις επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να τηρεί υποχρεωτικά την εξής σχέση: {(1)+(2)+(3)+(4)+(6)+(7)} > (60% * Π/Υ)

Υποβολή προτάσων  από 5 Αυγούστου έως 21 Οκτωβρίου 2013 (παράταση)

NEWSLETTER

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες επιδότησης

Ενημερωθείτε Προγραμματα ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

προγραμματα εσπα επιδοτησεις
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ αναλαμβάνουν τη διαχείριση και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ, εθνικών και κοινοτικών, με σκοπό την επιτυχημένη ένταξη των πελατών της σε αυτά. Η εταιρία μας αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη υποστήριξη για την ένταξη του επενδυτικού σας σχεδίου από τη σύνταξη και υποβολή του φακέλου, μέχρι την τελική υλοποίηση της επένδυσης και την καταβολή των ενισχύσεων.
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

επικοινωνια Συμβουλοι Επιχειρησεων Θεσσαλονικη

Είμαστε στην διάθεση σας να συζητήσουμε οποιαδήποτε απορία σας και να σας προτείνουμε την καλύτερη και ταυτόχρονα εφικτή λύση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ