προγραμματα εσπα επιδοτησεις

Social Share:

Τελευταία ημέρα υποβολής: 12/1/2011 Το Πρόγραμμα «Μεταποίηση στις νέες συνθήκες»αποσκοπεί στον μετασχηματισμό της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονομίας προς νέα ή διαφοροποιημένα προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες καθώς και την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας. Eντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007-2013

Πρώτη ημέρα υποβολής: 29/7/2010 / Τελευταία ημέρα υποβολής: 12/1/2011 Το Πρόγραμμα «Μεταποίηση στις νέες συνθήκες» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, και αποσκοπεί στον μετασχηματισμό της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονομίας προς νέα ή διαφοροποιημένα προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες καθώς και την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ως βασικής επιλογής για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, και ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται βάσει του Κανονισμού Ε.Κ. 800/2008 της Επιτροπής.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν από μία πρόταση:

  • Yφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές,
  • Yφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές,
  • Nέες και υπό σύσταση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές στους κλάδους που περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό του Προγράμματος.

Δικαίωμα συμμετοχής στις υπό σύσταση επιχειρήσεις έχουν νέοι και νέες που έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ -ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 200.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη), το οποίο κατανέμεται κατά 70% δηλ. 140.000.000,00€ για τις υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, κατά 20% δηλ. 40.000.000,00€ για τις υφιστάμενες μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 10% δηλ. 20.000.000,00€ για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από:

α) 30.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ (μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

β) 100.000 ευρώ έως 800.000 ευρώ (μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για τις μεσαίες επιχειρήσεις.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Οι επιχορηγήσεις από το εν λόγω πρόγραμμα ανέρχονται:

Για τις Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις :
  • Στο 45% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για όλους τους Νομούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
  • Στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για όλους τους Νομούς των Περιφερειών Δυτικής & Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις :
  • Στο 35%για το σύνολο των Νομών των Περιφερειών της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.
  • Στο 40%για το σύνολο των Νομών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

NEWSLETTER

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες επιδότησης

Ενημερωθείτε Προγραμματα ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

προγραμματα εσπα επιδοτησεις
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ αναλαμβάνουν τη διαχείριση και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ, εθνικών και κοινοτικών, με σκοπό την επιτυχημένη ένταξη των πελατών της σε αυτά. Η εταιρία μας αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη υποστήριξη για την ένταξη του επενδυτικού σας σχεδίου από τη σύνταξη και υποβολή του φακέλου, μέχρι την τελική υλοποίηση της επένδυσης και την καταβολή των ενισχύσεων.
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

επικοινωνια Συμβουλοι Επιχειρησεων Θεσσαλονικη

Είμαστε στην διάθεση σας να συζητήσουμε οποιαδήποτε απορία σας και να σας προτείνουμε την καλύτερη και ταυτόχρονα εφικτή λύση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ