| Email: grafesgrafes.gr| | Email: sym-pansym-pan.gr |

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ενισχυόμενες Δαπάνες Επενδυτικός Νόμος (Ν.3908/2011)

Τα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στον Επενδυτικό Νόμο (3908/2011). για την «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» , ενισχύονται για τις ακόλουθες δαπάνες:

1.ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτηριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου (60% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών και 70% για τις νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις ).
 • Αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με μία παραγωγική μονάδα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
   • η μονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της,
   • αποκτάται από ανεξάρτητο επενδυτή,
   • η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς,
   • αφαιρούνται ενισχύσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί πριν την αγορά.
 • Αγορά και Εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
 • Μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, εφόσον η χρηματοδοτική μίσθωση περιλαμβάνει την υποχρέωση αγοράς αυτών κατά τη λήξη της μίσθωσης.

2.ΑΥΛΑ ΠΕΡΟΥΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οπως δαπάνες συστημάτων διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστήματος οργάνωσης της επιχείρησης, κ.ά. Τα άυλα πάγια στοιχεία πρέπει να αποτελούν αποσβεστέα στοιχεία του ενεργητικού που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στην ενισχυόμενη επένδυση (το οποίο θα πρέπει < 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου).

3.ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Τα έργα και προγράμματα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας αποτελούν ενισχυόμενες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου, εφόσον:

 • Σχετίζονται με τη δραστηριότητα και τα προϊόντα της επιχείρησης.
 • Πραγματοποιούνται εντός της προθεσμίας ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και εκτελούνται από την επιχείρηση είτε μόνη της είτε σε συνεργασία

Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου για εφαρμοσμένη έρευνα δεν μπορεί να υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, προσαυξανόμενο κατά δέκα (10) εκατοστιαίες μονάδες για μεσαίες επιχειρήσεις και είκοσι (20) εκατοστιαίες μονάδες για μικρές επιχειρήσεις, αν η ενίσχυση χορηγείται σε ΜΜΕ.

Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου για απόκτηση και επικύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου για μεσαίες επιχειρήσεις και το σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου για μικρές επιχειρήσεις.

Δεν ενισχύονται δαπάνες που αφορούν:

Λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης (αφόρα μόνο την Eπιχειρηματικότητα των νέων).

 • Αγορά επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι έξι (6) θέσεων.
 • Μέσα μεταφορών και ο εξοπλισμός μεταφορών για επενδυτικά σχέδια στον τομέα των μεταφορών.
 • Αγορά επίπλων και σκευών γραφείου.
 • Εξαγόμενες ποσότητες και συγκρότηση ή λειτουργία δικτύου διανομήςΑγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων.
 • Εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας μηχανημάτων και λοιπών παγίων στοιχείων.
 • Ανέγερση ή επέκταση κτηριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στον φορέα της επένδυσης, εκτός εάν τούτο έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή έχει μισθωθεί για το σκοπό αυτόν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών.
 • Μελέτες και αμοιβές συμβούλων οι οποίες υπερβαίνουν, για επενδυτικά σχέδια νέων Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων το ποσοστο 5% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και του ποσού των 50.000 ευρώ.

Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022

(+30) 2310 557185

Είμαστε στην διάθεση σας να συζητήσουμε οποιαδήποτε απορία σας και να σας προτείνουμε την καλύτερη και ταυτόχρονα εφικτή λύση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑΦ.Ε.Σ. Ε.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκη
Στ. Δραγουμάνου 21 T.K. 54629
Θεσσαλονίκη Ελλάδα
Τηλέφωνο/Fax:+302310 557185
Email:
επικοινωνία γραφες συμβουλοι επιχειρησεων
Στόχος μας η άμεση πληροφόρηση για την διαθεσιμότητα πρακτικών λύσεων οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην βελτιστοποίηση δυναμική και την ενίσχυση της αποδοτικότητας της επιχείρησης σας